Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PLC211
Εξάμηνο 3ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Πανεπιστημιακή Φυσική, H.D. Young and Freedman, ΤΟΜΟΣ Α’, Β’ Γ’

Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, R. A. Serway, J. W. Jewett, ΤΟΜΟΣ Α’, Β’

Φυσική, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, ΤΟΜΟΣ Α’, Β’

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος ο φοιτητής θα έχει
Εμπεδώσει καλύτερα την ύλη του μαθήματος Θερμότητα-Κυματική-Οπτική (PCC102) κάνοντας πειράματα που καλύπτουν τα βασικά κεφάλαια του.
Αποκτήσει εμπειρία σε διάφορες πειραματικές τεχνικές, μετρητικά όργανα και κατανοήσει τα πειραματικά σφάλματα.
Αποκτήσει γνώσεις στη ανάλυση πειραματικών δεδομένων με τη χρήση Η/Υ και την παρουσίαση τους με την συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητεςΙκανότητα για την πληρέστερη κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών και αρχών που σχετίζονται με τη την ύλη του μαθήματος Θερμότητα-Κυματική-Οπτική (PCC102)
Ικανότητα στη χρήση Η/Υ, διαφόρων μετρητικών οργάνων και κατανόηση των πειραματικών σφαλμάτων.
Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
Πειραματικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Διαμήκη και εγκάρσια κύματα
Μελέτη εγκάρσιων κυμάτων σε χορδή και μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα με διάφορες μεθόδους.
2. Θερμικές ιδιότητες στερεών.
Εύρεση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μονωτών και του συντελεστή γραμμικής διαστολής αγωγών.
3. Προσδιορισμός του λόγου γ=cp/cv με τις μεθόδους Clements-Desormes, Ruchardt και Rinkel.
Προσδιορισμός του λόγου γ των ειδικών θερμοτήτων cp και cv του αέρα και κατ’ επέκταση η κατανόηση της κινητικής θεωρίας των αερίων
4. Φασματοσκοπία ορατού με φασματοσκόπιο σταθερής εκτροπής και φράγματος περίθλασης
Βαθμονόμηση των οργάνων (με λυχνίες Hg και Na αντίστοιχα) και μελέτη φασμάτων εκπομπής (από λυχνίες ατομικών και μοριακών αερίων) και απορρόφησης (έγχρωμα φίλτρα).
5. Φασματοσκοπία ορατού με Η/Υ
Ποσοτική μελέτη των φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης από διάφορες φωτεινές πηγές, διάφανα υλικά ή έγχρωμα υγρά. Χρησιμοποιείτε φασματόμετρο εφοδιασμένο με ανιχνευτή CCD και Η/Υ.
6. Μελέτη φαινομένων πόλωσης φωτός
Μελέτη γραμμικά και κυκλικά πολωμένου φωτός. Φαινόμενο Kerr, χρωματική πόλωση.
7. α) Μέτρηση εστιακής απόστασης φακών
β)Μελέτη οπτικών ινών και γ) Ενεργειακές πηγές
Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλινόντων και αποκλινόντων φακών. Μελέτη της διάδοσης πληροφορίας (σήματα ή ομιλία) με οπτικές ίνες και την χρήση διαμορφωμένου φωτός, από λυχνίες led και laser. Επίδειξη διάφορων εναλλακτικών ενεργειακών πηγών (φωτοκύτταρα, θερμοηλεκτρικά στοιχεία, αυτοκίνητο Η2).
8. Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Συμβολόμετρο Μichelson
Μελέτη ανάκλασης, πόλωσης και περίθλασης μικροκυμάτων. Χρήση του συμβολόμετρου Μichelson για την μέτρηση μήκους κύματος.Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Άσκηση φοιτητών σε ομάδες των δύο ατόμων/άσκηση.Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Προφορική εξέταση στη θεωρητική ύλη που καλύπτει η άσκηση και στη πρακτική γνώση του συγκεκριμένου πειράματος.
2) Παράδοση γραπτής εργασίας στο τέλος του 3ώρου. (30% του τελικού βαθμού).Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Go to Top