Εργαστήριο Φυσικής IV

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PLC212
Εξάμηνο 4ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. Πανεπιστημιακή Φυσική, H. D. Young, Τόμος Β: Ηλεκτρομαγνητισμός- Οπτική- Σύγχρονη Φυσική, Εκδόσεις Παπαζήση
2. Φυσική, Halliday-Resnick, Μέρος Β, Γ.Α.Πνευματικός επιστημονικές και τεχνι-κές εκδόσεις
3. Σειρά Πανεπιστημιακής Φυσικής (Berceley), τόμος 2ος, E.M. Purcell, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
4. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική τόμος ΙΙ, Alonso/Finn, Ρεσβάνης-Φίλλιπας
5. Ηλεκτρισμός τόμος Β, Κ. Αλεξόπουλος

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής
1. θα έχει εξοικειωθεί με τα βασικά όργανα
2. θα έχει μάθει να σχεδιάζει κατάλληλα κυκλώματα
3. θα έχει μάθει να τα πραγματοποεί
4. θα έχει μάθει να παίρνει τις απαραίτητες μετρήσεις
5. θα έχει συνειδητοποιήσει την άμεση εφαρμογή των θεωρητικών του γνώσεωνΔεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τον Ηλεκτρομαγνητισμό.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτήν τη γνώση και κατανόηση στην αναζήτηση τρόπων επίτευξης του τελικού στόχου που επιδιώκεται μέσω κάθε προτεινόμενης άσκησης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει την προτεινόμενη μεθοδολογία.
4. Δεξιότητες στην επιλογή, χρήση και διερεύνηση των δυνατοτήτων των οργάνων που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση των ασκήσεων.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα Φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση Ηλεκτρομαγνητισμού.
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Α. Εισαγωγή
Αντιστάσεις -Βολτόμετρα – Αμπερόμετρα. (Υποχρεωτικό συμπλήρωμα όλων των ασκήσεων)Β. Ασκήσεις.
1. Μέτρηση της συχνότητας εναλλασσομένου ρεύματος.
2. Μέτρηση μαγνητικού πεδίου κυκλικών βρόχων και πηνίων.
3. Εύρεση του λόγου e/me του ηλεκτρονίου
4. Μελέτη ηλεκτροστατικών πεδίων.
5. Υπολογισμός της διαφοράς φάσης μεταξύ τάσης και έντασης με βαττόμετρο. Ανυσματικά διαγράμματα.
6. Μελέτη βρόχου υστέρησης.
7. Μελέτη κυκλωμάτων με εναλλασσόμενα ρεύματα.
8. Χαρακτηριστικές καμπύλες μετασχηματιστή.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Πλήρης πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων με έντονη την προσωπική συμμετοχή κάθε φοιτητή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραιτήτων κυκλωμάτων. Στην τρίωρη διάρκεια κάθε άσκησης οι φοιτητές, σε ομάδες των δύο ατόμων, σχεδιάζουν, πραγματοποιούν τα απαραίτητα κυκλώματα, λαμβάνουν τις απαιτούμενες μετρήσεις, τις επεξεργάζονται, κάνουν τις ενδεικνυόμενες γραφικές παραστάσεις και υπολογίζουν τα φυσικά μεγέθη που αποτελούν το σκοπό της άσκησης.Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια κάθε άσκησης(70% του τελικού βαθμού) και παράδοση γραπτής εργασίας για κάθε άσκηση (30% του τελικού βαθμού). Σε περίπτωση τελικού βαθμού μικρότερου του 5, ο φοιτητής υποχρεούται σε Πρακτική Εξέταση. Αυτή περιλαμβάνει τη θεωρητική εξέταση σε μια τυχαία επιλεγμένη άσκηση και την πειραματική εκτέλεσή της.Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
Go to Top