Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELC210
Εξάμηνο 4ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1918/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1.  Τίτλος: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικών Μετρήσεων”,, Συγγραφείς: Κ. Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου.
  2. A. Sedra. K. Smith Kenneth, “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, Τόμος Α’, 7η Έκδοση, Εκδότης: Παπασωτηρίου, 2017.
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία ημιαγωγών εξαρτημάτων (δίοδοι, transistor) και να παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
2. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με διόδους και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
3. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ενισχυτών με transistors και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
4. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
5. Κατανοεί τις αιτίες που διαφοροποιούν τις πειραματικές μετρήσεις με τα θεωρητικά αποτελέσματα.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
6. Ικανότητα εκτέλεσης μετρήσεων με χρήση παλμογράφου, βολτομέτρου, και αμπερομέτρου.
7. Ικανότητα κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
8. Ικανότητα να συγκρίνει τα πειραματικά αποτελέσματα με αυτά που προβλέπονται θεωρητικά καθώς και με αυτά που λαμβάνονται ύστερα από εξομοίωση.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPICE.
2. Μετρήσεις με παλμογράφο.
3. Μελέτη απλών RC κυκλωμάτων.
4. Εφαρμογές διόδων.
5. Τροφοδοτικές διατάξεις.
6. Χαρακτηριστικές διπολικών τρανζίστορ.
7. Ενισχυτής με διπολικά τρανζίστορ.
8. Τελεστικός Ενισχυτής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Συζήτηση για θεωρητικά θέματα, Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων σε ομάδες των δύο φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1. Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (10% του τελικού βαθμού)
2. Γραπτή εξέταση σε κάθε άσκηση (10% του τελικού βαθμού)
3. Αναφορά για κάθε εργαστηριακή άσκηση (10% τελικού βαθμού)
4. Πρακτική εξέταση το τέλος του εξαμήνου (70% τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top