Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Μηχανική – Ρευστομηχανική)

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PLC108
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Μηχανική R. Serway
Μηχανική D. Halliday-R.Resnick
Μηχανική H.Young
Μηχανική K. Aλεξόπουλος

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής:
α)  Θα έχει εξοικειωθεί με τα βασικά όργανα
β)  Θα έχει μάθει να παίρνει τις απαραίτητες μετρήσεις
γ)   Θα έχει μάθει να επεξεργάζεται τις μετρήσεις κάνοντας υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις
δ) Θα έχει μάθει να εκθέτει γραπτώς, όσα έκανε κατά την διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης ( μετρήσεις, υπολογισμούς, γραφικές παραστάσεις και σχόλια επί των αποτελεσμάτων.)

ε)  Θα έχει μάθει  να συγκρίνει τις υπολογισμένες, από τις μετρήσεις, τιμές των ζητουμένων φυσικών μεγεθών, με τις θεωρητικές ή αναμενόμενες τιμές και να σχολιάζει τις τυχόν αποκλίσεις από αυτές.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις εξής δεξιότητες:

α)  Ικανότητα να εφαρμόζει πολλούς νόμους της Μηχανικής στην πράξη
β)  Ικανότητα να εφαρμόζει την γνώση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της Μηχανικής, στην αναζήτηση τρόπων επίτευξης του τελικού στόχου που επιδιώκεται μέσω κάθε προτεινόμενης άσκησης

γ) Ικανότητα συνεργασίας με άλλους στην αναζήτηση επίλυσης προβλημάτων Φυσικής

Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα είναι τα  εξής :

α)  Το Εργαστήριο I του Τμήματός μας

β)  Βασικές γνώσεις Μηχανικής

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας.

2.  Θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας και υπολογισμός της ροπής αδράνειας του δίσκου του Maxwell.
3.  Εύρεση του μέτρου στρέψης του σύρματος.
4.  Προσδιορισμός του ιξώδους υγρού με το ιξωδόμετρο του Oswald.
5.  Μέτρησης της αντίστασης διαφόρων σωμάτων σε πεδίο ροής.
6.  Συμπεριφορά πτέρυγας αεροπλάνου μέσα σε πεδίο ροής.
7.  Ορμή, ελαστική κρούση, πλαστική κρούση.

8.  Αρμονικές ταλαντώσεις-διακροτήματα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Κατά την διάρκεια των τριών ωρών της εργαστηριακής άσκησης, γίνεται πλήρης πραγματοποίησης της εργαστηριακής άσκησης, με έντονη προσωπική συμμετοχή κάθε φοιτητή, στην λήψη μετρήσεων φυσικών μεγεθών και στην συνέχεια επεξεργασία των μετρήσεων αυτών, για τον υπολογισμό φυσικών μεγεθών που ζητούνται στην κάθε άσκηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
α) Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (70% του τελικού βαθμού)

β) Βαθμολογία της γραπτής έκθεσης της κάθε άσκησης (30% του τελικού βαθμού)

Εάν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 5, ο φοιτητής υποχρεούται σε πρακτική άσκηση, η οποία συνίσταται σε εξέταση της διεξαγωγής  του πειράματος και της θεωρίας σε μία τυχαία εκ των 8 ασκήσεων του Εργαστηρίου II.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Go to Top