Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος

Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
313, Κτήριο Α - Τμήμα Φυσικής (2ος όροφος)
Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη, 26500, Πάτρα
Τηλέφωνο:
+30 2610 997467
Email:
kandriko@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Δευτέρα 9.00-10.30 Τρίτη 9.00-10.30 Τετάρτη 15.00-17.00 Πέμπτη 15.00-17.00
Μαθήματα
Μαθήματα ΜΠΣ
No items found
Σύντομο Βιογραφικό
Δημοσιεύσεις

updated 31/8/21

2021

 1. G.N. Hall, W.L. Tam, K.S. Andrikopoulos, L. Casas-Fraile, G.A. Voyiatzis, L. Geris, F.P. Luyten*, I. Papantoniou*, “Patterned, organoid-based cartilaginous implants exhibit zone specific functionality forming osteochondral-like tissues in vivo”, Biomaterials, 273, 120820(14) (2021) [doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120820]

2020

 1. Alexiou, G.N. Mathioudakis, K.S. Andrikopoulos, A.S. Beobide*, G.A. Voyiatzis*, “Poly(Ethylene terephthalate) carbon-based nanocomposites: A crystallization and molecular orientation study”, Polymers, 12, 1-14 (2020) [doi.org/10.3390/polym12112626]
 2. Z.G. Lada, K.S. Andrikopoulos*, C.D. Polyzou, V. Tangoulis*, G.A. Voyiatzis*, “Monitoring the spin crossover phenomenon of [Fe(2-mpz)2Ni(CN)4] 2D Hofmann-type polymer nanoparticles via temperature-dependent Raman spectroscopy”, J. Raman Spectrosc., 51, 2171-2181 (2020) [doi.org/10.1002/jrs.5967]
 3. G.C. Manika, K.S. Andrikopoulos, G.C. Psarras*, “On the Ferroelectric to Paraelectric Structural Transition of BaTiO3 Micro-/Nanoparticles and Their Epoxy Nanocomposites”, Molecules, 25, 2686(15) (2020) [doi.org/10.3390/molecules25112686]
 4. I. Tzanidis, F. Bairamis, L. Sygellou, K.S. Andrikopoulos, A. Avgeropoulos, I. Konstantinou, D. Tasis*, “Rapid Microwave-Assisted Synthesis of CdS/Graphene/MoSx Tunable Heterojunctions and Their Application in Photocatalysis”, Chem. A Eur. J., 26, 6643-6651 (2020) [doi.org/10.1002/chem.202000131]
 1. G. Tzanakakis*, E. Kontonasaki, G.A. Voyiatzis, K. Andrikopoulos, and I. Tzoutzas, “Surface characterization of monolithic Y-TZP submitted to different surface treatments applying optical interferometry and Raman spectrometry”, Dental Mater. J., 39, 111-117 (2020) [doi.org/10.4012/dmj.2018-358]

2019

 1. G. Lada, K.S. Andrikopoulos*, A. Chrissanthopoulos, S.P. Perlepes*, and G.A. Voyiatzis*, “A Known Iron(II) Complex in Different Nanosized Particles: Variable-Temperature Raman Study of Its Spin-Crossover Behavior”, Inorg. Chem. 58, 5183-5195 (2019). [DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b00279]

2018

 1. Andrikaki, K. Govatsi, S.N. Yannopoulos, G.A Voyiatzis, K.S Andrikopoulos*, “Thermal dewetting tunes surface enhanced resonance Raman scattering (SERRS) performance”, RSC Adv., 8, 29062-29070 (2018). [DOI: 10.1039/C8RA05451G]

2017

 1. Andrikaki, K. Govatsi, S.N. Yannopoulos, G.A. Voyiatzis & K.S. Andrikopoulos, “Attaining semi-quantitative SERS measurements on thermally dewetted Au films” Adv. Device Mater. 3, 30-34 (2017). [https://doi.org/10.1080/20550308.2017.1372096]
 2. N. Rissanou, H. Papananou, V.S. Petrakis, M. Doxastakis, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis, K. Chrissopoulou*, V. Harmandaris*, S.H. Anastasiadis, “Structural and Conformational Properties of Poly(ethylene oxide)/Silica Nanocomposites: Effect of Confinement” Macromolecules, 50, 6273-6284 (2017). [DOI: 10.1021/acs.macromol.7b00811]
 3. Bollas, K. Chrissopoulou,* K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis and S.H. Anastasiadis* “Polymer Conformation under Confinement” Polymers, 9 (2), 73-14 (2017). [doi: 10.3390/polym9020073].
 4. Bounos, K.S. Andrikopoulos, H. Moschopoulou, G.Ch. Lainioti, David Roilo, Riccardo Checchetto, T. Ioannides*, J.K. Kallitsis, G.A. Voyiatzis*, “Enhancing Water Vapor Permeability in Mixed Matrix Polypropylene Membranes Through Carbon Nanotubes Dispersion”, J. Membr. Sci., 524, 576-584 (2017) [http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.076]

2016

 1. N. Nochos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis*, “Manipulation of the drug-release properties of Poly(glycolide-co-trimethylene carbonate)”, J. Appl. Polym. Sci., 133, 43915 (2016) [doi: 10.1002/app.43915].
 2. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K.S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril* and S. Couris*, “The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide”, Nanoscale, 8, 2908-2917 (2016) [doi: 10.1039/C5NR07832F].

2015

 1. Sfyri, C.V. Kumar*, G. Sabapathi, L. Giribabu, K.S. Andrikopoulos, E. Stathatos, P. Lianos*, “Subphthalocyanine as hole transporting material for perovskite solar cells”, RSC Advances, 5, 69813-69818 (2015) [doi: 10.1039/C5RA12004G].
 2. Nikolakopoulou, D. Raptis, V. Dracopoulos, L. Sygellou, K.S. Andrikopoulos, P. Lianos*, “Study of upscaling possibilities for antimony sulfide solid state sensitized solar cells”, J. Power Sources, 278, 404-410 (2015) [doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.12.067].
 3. -C. Pop, L. Sygellou, V. Dracopoulos, K.S. Andrikopoulos, S. Sfaelou, P. Lianos*, “One-step electrodeposition of CdSe on nanoparticulate titania films and their use as sensitized photoanodes for photoelectrochemical hydrogen production”, Catalysis Today, 252, 157-161 (2015) [doi: 10.1016/j.cattod.2014.09.011].
 4. Bounos*, K.S. Andrikopoulos, H. Moschopoulou, Th. Ioannides, K. Kouravelou, G. C. Psarras, G. A. Voyiatzis* “Water Vapor Transport Enhancement Through Isotactic Polypropylene by Incorporating Multiwalled Carbon Nanotubes”, Powder Metall. Met C+, 53, 634-642 (2015) [doi: 10.1007/s11106-015-9660-4].

2014

 1. S. Andrikopoulos, G. Bounos*, D. Tasis*, L. Sygellou, V. Drakopoulos, G.A. Voyiatzis, “The Effect of Thermal Reduction on the Water Vapor Permeation in Graphene Oxide Membranes”, Advanced Materials Interfaces, 1, 1400250 (2014) [doi: 10.1002/admi.201400250].
 2. Siarampi, E. Kontonasaki, K.S. Andrikopoulos, N. Kantiranis, G.A. Voyiatzis, T. Zorba, K.M. Paraskevopoulos, P. Koidis* “Effect of in vitro aging on the flexural strength and probability to fracture of Y-TZP zirconia ceramics for all-ceramic restorations”, Dental Materials, 30, d306-d316 (2014) [doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2014.05.033].
 3. Bounos, K.S. Andrikopoulos*, T.K. Karachalios, G.A. Voyiatzis* “Evaluation of multi-walled carbon nanotube concentrations in polymer nanocomposites by Raman spectroscopy” Carbon, 76, 301-309 (2014) [doi:10.1016/j.carbon.2014.04.081].
 4. Sfyri, S. Sfaelou, K.S. Andrikopoulos, N. Balis, G.A. Voyiatzis, and P. Lianos* “Composite ZnSe-CdSe Quantum Dot Sensitizers of Solid-State Solar Cells and the Beneficial Effect of Added Na2S” J. Phys. Chem. C, 118, 16547-16551 (2014) [doi: 10.1021/jp412134m].

2013

 1. S. Andrikopoulos*, A.G. Kalampounias, O. Falagara, and S.N. Yannopoulos* “The glassy and supercooled state of elemental Sulfur: Vibrational modes, structure metastability and polymer content” J. Chem. Phys., 139, 124501 (2013) [http://dx.doi.org/10.1063/1.4821592].
 2. S. Andrikopoulos*, F.A. Gorelli, M. Santoro & S.N. Yannopoulos “Elemental sulfur under high hydrostatic pressure. An up-to-date Raman study”, High Pressure Research, 33, 134-140 (2013) [doi: 10.1080/08957959.2012.760199].

2012

 1. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, D.Th. Kastrissios, and G.N. Papatheodorou “Origin of photoinduced defects in glassy As2S3 under band gap illumination studied by Raman scattering: A revisory approach”, Phys. Status Solidi B, 249 2005–2012 (2012) [doi: 10.1002/pssb.201200385].

2011

 1. Chrissopoulou*, K.S. Andrikopoulos, S. Fotiadou, S. Bollas, C. Karageorgaki, D. Christofilos, G.A. Voyiatzis, and S.H. Anastasiadis “Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate Nanocomposites”, Macromolecules, 44, 9710 (2011) [doi: 10.1021/ma201711r].
 2. Ruta, G. Monaco*, V. M. Giordano, F. Scarponi, D. Fioretto, G. Ruocco, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos, “Nonergodicity factor, fragility and elastic properties of polymeric glassy sulfur”, J. Phys. Chem. B, 115, 14052 (2011) [doi: 10.1021/jp2037075].
 3. S. Andrikopoulos*, J. Arvanitidis, V. Dracopoulos, D. Christofilos, T. Wagner, and S.N. Yannopoulos, “Nanoindentation and Raman studies of phase-separated Ag-As-S Glasses”, Appl. Phys. Letters, 99, 171911 (2011) [http://dx.doi.org/10.1063/1.3651494].
 4. S. Andrikopoulos*, A.G. Kalampounias, S.N.Yannopoulos*, “Confinement effects on liquid-liquid transitions: Pore size dependence of sulfur’s living polymerization”, Soft Matter, 7, 3404 (2011) [doi: 10.1039/C0SM01207F].

2010

 1. Fons, A.V. Kolobov*, M. Krbal, J. Tominaga, K.S. Andrikopoulos, S. Yannopoulos, G.A. Voyiatzis, T. Uruga, “Phase transition in crystalline GeTe: Pitfalls of averaging effects”, Phys. Rev. B, 82, 155209 (2010) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.155209].
 2. Ruta*, G. Monaco, F. Scarponi, D. Fioretto, K.S. Andrikopoulos, “Brillouin light scattering study of polymeric glassy sulfur”, J. Non-Crystal. Solids, 357, 563 (2010) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2010.07.028].
 3. E. Papliaka*, K.S. Andrikopoulos, E.A. Varella, “Study of the stability of a series of synthetic colorants applied with styrene-acrylic copolymer, widely used in contemporary paintings, concerning the effects of accelerated ageing”, J. Cult. Herit., 11 381-391 (2010) [doi: 10.1016/j.culher.2010.02.003].

2009

 1. Vaccari*, G. Garbarino, S. N. Yannopoulos, K.S. Andrikopoulos and S. Pascarelli, “High pressure transition in amorphous As2S3 studied by EXAFS”, J. Chem. Phys., 131, 224502 (2009) [http://dx.doi.org/10.1063/1.3269045].

2008

 1. P. Meletov*,V.A. Davydov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis, “Photo- and Pressure-Induced Transformations in the Linear Orthorhombic Polymer of C-60”, Journal of experimental and theoretical physics, 107, 620-631 (2008) [doi: 10.1134/S1063776108100099].
 2. M. Ramos, I. Ruisánchez*, K.S. Andrikopoulos, “Micro-Raman and X-ray fluorescence spectroscopy data fusion for the classification of ochre pigments”, Talanta, 75, 926-936 (2008) [doi:10.1016/j.talanta.2007.12.030]
 3. Sister Daniilia*, E. Minopoulou, K.S. Andrikopoulos, A. Tsakalof, K. Bairachtari, “From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen’s wall paintings at Meteora, Greece”, Journal of Archaeological Science, 35, 2474-2485 (2008) [doi:10.1016/j.jas.2008.03.017].
 4. Sister Daniilia*, E. Minopoulou, K.S. Andrikopoulos, I. Karapanagiotis, G.A. Kourouklis, “Evaluating a Cumaean Sibyl: Domenichino or later? A multi analytical approach”, Analytica Chimica Acta, 611, 239-249 (2008) [doi:10.1016/j.aca.2008.01.079].
 5. Sister Daniilia*, K.S. Andrikopoulos, S. Sotiropoulou and I. Karapanagiotis, “Analytical study into El Greco’s baptism of Christ: clues to the genius of his palette”, Phys. A, 90, 565–575 (2008) [doi: 10.1007/s00339-007-4328-7].

2007

 1. S. Andrikopoulos*, S.N. Yannopoulos, A.V. Kolobov,P. Fons and J. Tominaga, “Raman scattering study of GeTe and Ge2Sb2Te5 phase-change materials”, J. Phys. Chem. Solids, 68, 1074-1078 (2007) [doi:10.1016/j.jpcs.2007.02.027].
 2. Papagelis*, K.S. Andrikopoulos, J. Arvanifidis, D. Christofilos, C. Galiotis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves and G.A. Kourouklis, “High pressure Raman study of the second-order vibrational modes of single- and double-walled carbon nanotubes”, Phys. Status Solidi (b), 244, 4069-4073 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200776128].
 3. Scopigno, S.N. Yannopoulos, F. Scarponi, K.S. Andrikopoulos, D. Fioretto and G. Ruocco*, “Origin of the λ-transition in liquid sulphur”, Phys. Rev. Lett., 99, 025701 (2007) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.025701].
 4. Zorba, K.S. Andrikopoulos, K.Μ. Paraskevopoulos*, E. Pavlidou, K. Popkonstantinov, R. Kostova, V. Platnyov and Sister Daniilia, “Infrared and Raman vibrational spectroscopies reveal the palette of frescos found in the medieval Monastery of Karagach Teke”, Ann. Chim.-Rome, 97, 491-503 (2007) [doi: 10.1002/adic.200790032].
 5. Sister Daniilia* and K.S. Andrikopoulos, “Issues relating to the common origin of two Byzantine miniatures: In-situ examination with Raman spectroscopy and optical microscopy”, Raman Spectrosc., 38, 332-343 (2007) [doi: 10.1002/jrs.1648].
 6. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, G. Ruocco, “Some remarks on the low-energy excitations in glasses: interpretation of Boson peak data”, Philos. Mag., 87, 593-602 (2007) [doi:10.1080/14786430601003916].
 7. P. Meletov, A.A. Maksimov, I.I. Tartakovskii, I.O. Bashkin,V.V. Shestakov, A.V. Krestinin, Yu.M. Shulga, K.S. Andrikopoulos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, G.A. Kourouklis*, “Raman study of the high-pressure hydrogenated single-wall carbon nanotubes: In search of chemically bonded and adsorbed molecular hydrogen”, Chem. Phys. Lett., 433, 335 (2007) [doi: 10.1016/j.cplett.2006.11.072].
 8. Christofilos*, J. Arvanitidis, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis, S. Ves, T. Takenobu, and Y. Iwasa, “Comparative high pressure Raman study of individual and bundled single-wall carbon nanotubes”, Phys. Status Solidi (b), 244, 100 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200672568].
 9. Papagelis*, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G. A. Kourouklis, “Second-order Raman study of double-wall carbon nanotubes under high pressure”, Phys. Status Solidi (b), 244, 116 (2007) [doi: 10.1002/pssb.200672574].

2006

 1. S. Andrikopoulos*, D. Christofilos, G.A. Kourouklis and S.N. Yannopoulos, “Pressure Raman study of the vibrational modes of glassy As2X3 (X: O, S)”, High Pressure Res., 26, 401 (2006) [doi: 10.1080/08957950601104013].
 2. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos, G. Ruocco, “On the analysis of the vibrational Boson peak and low-energy excitations in glasses”, J. Non-Crystal. Solids, 4541, 352 (2006) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2006.02.164].
 3. S. Andrikopoulos*, D. Christofilos, G.A. Kourouklis, S.N. Yannopoulos*, “Pressure dependence of the Boson peak in glassy As2S3 studied by Raman Scattering”, J. Non-Crystal. Solids, 4594, 352 (2006) [doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2005.12.056].
 4. S. Andrikopoulos*, Sister Daniilia, B. Roussel, K. Janssens, “In vitro validation of a mobile Raman–XRF micro-analytical instrument’s capabilities on the diagnosis of Byzantine icons”, J. Raman Spectrosc., 37, 1026 (2006) [doi: 10.1002/jrs.1612]
 5. K.P. Meletov, V.A. Davydov, A.V. Rakhmanina, V. Aganov, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K.S. Andrikopoulos, G.A. Kourouklis*, “Influence of pressure on the photopolymerization rate of the linear orthorhombic polymer of C60”, Phys. Lett., 428, 298 (2006) [doi: 10.1016/j.cplett.2006.07.057].
 6. S. Andrikopoulos, A.G. Kalampounias, S.N. Yannopoulos*, “On the extent of polymerization of liquid sulfur at very high temperatures”, J. Chem. Phys., 124, 146101 (2006) [doi: 10.1063/1.2185097].
 7. S. Andrikopoulos, S.N. Yannopoulos*, G.A. Voyiatzis, A.V. Kolobov, M Ribes, J Tominaga, “Raman scattering study of the a-GeTe structure and possible mechanism for the amorphous to crystal transition”, J. Phys-Condens. Mat., 18, 965-979 (2006) [doi: 10.1088/0953-8984/18/3/014].

2005

 1. S. Andrikopoulos, A.G. Kalampounias,S.N. Yannopoulos*, “Rounding effects on doped sulfur’s living polymerization: The case of As and Se”, Phys. Rev. B, 72, 014203 (2005) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.72.014203].
 2. V. Kolobov*, P. Fons, J. Tominaga, A.I. Frenkel, A.L. Ankudinov, S.N. Yannopoulos, K.S. Andrikopoulos, T. Uruga, “Why phase-change media are fast and stable: A new approach to an old problem”, Jpn. J. Appl. Phys., 44, 3345-3349 (2005) [doi: 10.1143/JJAP.44.3345].
 3. Arvanitidis*, D. Christofilos, K. Papagelis, K.S. Andrikopoulos, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves, and G.A. Kourouklis, “Pressure screening in the interior of primary shells in double-wall carbon nanotubes”, Phys. Rev. B, 71, 125404-5 (2005) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/ PhysRevB.71.125404].

2004

 1. V. Kolobov*, P. Fons, J. Tominanga, A.L. Ankudinov, S.N. Yannopoulos, and K.S. Andrikopoulos, “Crystallization-induced short-range order changes in amorphous GeTe”, J. Phys-Condens. Mat., 16, S5103–S5108 (2004) [doi: 10.1088/0953-8984/16/44/008].
 2. N. Yannopoulos*, K.S. Andrikopoulos and A.G. Kalampounias, “Response to Comment on ‘Probing in situ the sulfur polymerization transition with Raman spectroscopy’ [J. Chem. Phys. 121, 6573 (2004)]”, J. Chem. Phys., 121, 6575–6577 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1786574].
 3. N. Yannopoulos* and K.S. Andrikopoulos, “Raman scattering study on structural and dynamical features of noncrystalline selenium”, J. Chem. Phys., 121, 4747 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1780151].
 4. M. Ramos, J. Ferré I. Ruisánchez* and K.S. Andrikopoulos, “Fuzzy Logic for Identifying Pigments studied by Raman Spectroscopy”, Appl. Spectr., 58, 848 (2004) [doi: 10.1366/0003702041389274].
 5. N. Yannopoulos*, and K.S. Andrikopoulos, “Temperature dependence of the medium-range structural order in glassy and supercooled selenium: An experimental investigation”, Phys. Rev. B, 69, 144206 (2004) [doi: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.144206].

2003

 1. G. Kalampounias, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos*, “”Rounding” of the sulfur living polymerization transition under spatial confinement”, J. Chem. Phys., 119, 7543 (2003) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1605733].
 2. G. Kalampounias, K.S. Andrikopoulos, and S.N. Yannopoulos*, “Probing the sulfur polymerization transition in situ with Raman spectroscopy”, J. Chem. Phys. 118, 8460 (2003) [doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.1566938].

2002

 1. A. Voyiatzis and K. S. Andrikopoulos, “Fast monitoring of the Molecular Orientation in Drawn Polymers using micro-Raman Spectroscopy”, Appl. Spectr., 56(4), 528 (2002) [doi: 10.1366/0003702021954999].

<2001

 1. A. Voyiatzis*, K.S. Andrikopoulos, G.N. Papatheodorou, E.I. Kamitsos, G.D. Chryssikos, J.A. Kapoutsis, S.H. Anastasiadis, and G. Fytas, ‘‘Polarized Resonance Raman and FT-IR Reflectance spectroscopic investigation of the Molecular orientation in industrial poly(vinyl chloride) specimens’’, Macromolecules, 33, 5613-5623 (2000) [doi: 10.1021/ma991772m].
 2. Deimede, K.S. Andrikopoulos, G.A. Voyiatzis*, F. Konstantakopoulou, and J.K. Kallitsis: “Molecular orientation of blue luminescent rigid-flexible polymers”, Macromolecules 32, 8848-8856 (1999) [doi: 10.1021/ma9911041].
 3. S. Andrikopoulos, D. Vlassopoulos*, G.A. Voyiatzis, Y.D. Yiannopoulos and E.I. Kamitsos: “Molecular orientation of hairy-rod polyesters: Effects of side chain length”, Macromolecules, 31, 5465-5473 (1998) [doi: 10.1021/ma971773j].

 

Go to Top