Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELE474
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 1. Κ. Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου, «Αναλογικά Κυκλώματα: πειραματική μελέτη και εξομοίωση», Σημειώσεις Παν/μίου Πατρών, 2009.
 2. Γ. Χαριτάντης, «Ηλεκτρονικά», Εκδόσεις Αράκυνθος, 2013, ISBN: 978-960-9474-08-5
 3. Διδακτικές σημειώσεις, Τίτλος: “Αναλογικά Ηλεκτρονικά”,  2008-2009, Συγγραφέας: Κ. Ψυχαλίνος.
 4. P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer: «Ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων». Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα 2007,  ISBN: 978-960-461-071-6.
 5.  R. Jaeger: «Μικροηλεκτρονική» Τόμος Β, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1999, ISBN: 978-7219-83-X.
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να

 1. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ενισχυτών μιας βαθμίδας και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 2. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ενισχυτών με πολλές βαθμίδες  και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 3. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με χρήση τελεστικών ενισχυτών και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 4. Κατανοεί τις αιτίες που διαφοροποιούν τις πειραματικές μετρήσεις με τα θεωρητικά αποτελέσματα.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες

   • Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική. 
   • Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
   • Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
   • Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
   • Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
   • Ικανότητα εκτέλεσης μετρήσεων με χρήση παλμογράφου, βολτομέτρου, και αμπερομέτρου.
   • Ικανότητα κατασκευής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
   • Ικανότητα  να συγκρίνει τα πειραματικά αποτελέσματα με αυτά που προβλέπονται θεωρητικά καθώς και με αυτά που λαμβάνονται ύστερα από εξομοίωση.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

 1. Εξομοίωση κυκλωμάτων με το Capture SPICE.
 2. Τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας.
 3. Τοπολογίες ενισχυτών δυο βαθμίδων.
 4. Διαφορικός Ενισχυτής.
 5. Τελεστικός Ενισχυτής.
 6. Κυκλώματα φίλτρων 1ης και 2ης τάξης.
 7. Κυκλώματα συγκριτών.
 8. Κυκλώματα πολυδονητών.
 9. Μελέτη αρμονικών ταλαντωτών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Συζήτηση για θεωρητικά θέματα, Εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων σε ομάδες των δύο φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 1. Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (10% του τελικού βαθμού)
 2. Γραπτή εξέταση σε κάθε άσκηση (10% του τελικού βαθμού)
 3. Αναφορά για κάθε εργαστηριακή άσκηση (10% τελικού βαθμού)
 4. Πρακτική εξέταση το τέλος του εξαμήνου (70% τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top