Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELC471
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2011/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

 1. W. H. Hayt Jr, J. E. Kemmerly & S. M. Durbin, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019, ISBN: 978-960-418-437-8, Κωδικός Ευδόξου: 33094735 (Μετάφραση Βιβλίου: W. H. Hayt Jr, J. E. Kemmerly & S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th Edition, McGraw-Hill, 2012)
 2. C. K. Alexander & M. N. O. Sadiku, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 6η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021, ISBN: 978-960-418-816-1, Κωδικός Ευδόξου: 59420642 (Μετάφραση Βιβλίου: C. K. Alexander & M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 6th Edition, McGraw-Hill, 2017)
 3. G. Rizzoni, J. Kearns & Χ. Β. Χρηστίδης, Θεωρία Κυκλωμάτων & Βασικά Ηλεκτρονικά, 6η Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, 2018, ISBN: 978-960-02-3405-3, Κωδικός Ευδόξου: 77112871 (Μετάφραση Βιβλίου: G. Rizzoni & J. Kearns, Principles & Applications of Electrical Engineering, 6th Edition, McGraw-Hill, 2016)
 4. J. W. Nilsson & S. A. Riedel, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 9η Έκδοση, Εκδόσεις Fountas, 2016, ISBN: 978960330756-3, Κωδικός Ευδόξου: 50657746 (Μετάφραση Βιβλίου: J. W. Nilsson & S. A. Riedel, Electric Circuits, 9th Edition, Prentice Hall, 2011)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, J. D. Phillips & S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, 10th Edition, McGraw-Hill, 2024
 2. J. W. Nilsson & S. Riedel, Electric Circuits, 12th Edition, Pearson, 2023
 3. G. Rizzoni & J. Kearns, Principles & Applications of Electrical Engineering, 7th Edition, McGraw-Hill, 2022
 4. T. L. Floyd, D. L. Buchla & G. D. Snyder, Electronics Fundamentals – Circuits, Devices and Applications, 9th Edition, Pearson, 2022
 5. J. Bird, Bird’s Electrical Circuit Theory and Technology, 7th Edition, Routledge, 2022
 6. C. Alexander & M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 7th Edition, McGraw-Hill, 2021
 7. J. D. Irwin & R. M. Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis, 12th Edition, Wiley, 2021
 8. A. Izadian, Fundamentals of Modern Electric Circuit Analysis and Filter Synthesis – A Transfer Function Approach, Springer, 2019
 9. M. Nahvi & J. A. Edminister, Schaum’s Electric Circuits, 7th Edition, Mc-Graw Hill, 2018
 10. J. S. Kang, Electric Circuits, Cengage Learning, 2018
 11. Σ. Δ. Φωτόπουλος, Συνοπτική Θεωρία Κυκλωμάτων, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Inspiration, 2015
 12. J. A. Svoboda & R. C. Dorf, Introduction to Electric Circuits, 9th Edition, Wiley, 2014
 13. Γ. Χαριτάντης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Αράκυνθος, 2014
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία κυκλωμάτων
2. Αναγνωρίζει τα βασικά σήματα και να αναλύει ένα σήμα σε συνιστώσες
3. Περιγράφει και να εφαρμόζει τους βασικούς νόμους των κυκλωμάτων
4. Γνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων
5. Υπολογίζει τάσεις και ρεύματα και γενικότερα να αναλύει ένα κύκλωμα
6. Περιγράφει ένα κύκλωμα στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας
7. Υπολογίζει και να αναλύει αποκρίσεις συχνότητας

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα συστηματικής μοντελοποίησης και περιγραφής φυσικών στοιχείων
2. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
3. Ικανότητα ποιοτικής και ποσοτικής περιγραφής ενός κυκλώματος

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

Περιεχόμενο (ύλη) του μαθήματος

 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Κόμβος, κλάδος, βρόχος, ηλεκτρικό ρεύμα και τάση, νόμοι του Kirchhoff, ηλεκτρική ισχύς και ενέργεια, σύμβαση παθητικού πρόσημου, ιδανικές πηγές τάσης και ρεύματος, εξαρτημένες πηγές, αντίσταση και νόμος του Ohm, βραχυκύκλωμα και ανοικτό κύκλωμα, σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα, διαιρέτες τάσης και ρεύματος, γέφυρα Wheatstone, ισοδύναμη αντίσταση, μετασχηματισμός τριγώνου σε αστέρα, πραγματικές πηγές τάσης και ρεύματος, συσκευές μέτρησης

 • Τεχνικές Ανάλυσης Κυκλωμάτων

Μέθοδος των κόμβων, υπερκόμβος, επίλυση κυκλωμάτων με MATLAB και SPICE, μέθοδος των βρόχων, υπερβρόχος, αρχή της υπέρθεσης ή επαλληλίας, ισοδύναμα δίκτυα κατά Thévenin και Norton, μετασχηματισμοί πηγών, μεταφορά μέγιστης ισχύος

 • Ανάλυση Κυκλωμάτων Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Ημιτονοειδής Μόνιμη Κατάσταση)

Πυκνωτές και πηνία, χρονικά εξαρτώμενες πηγές (μέση τιμή, ενεργός τιμή), κυκλώματα με πυκνωτές και πηνία, χρήση φασόρων στην επίλυση κυκλωμάτων με ημιτονική διέγερση, εμπέδηση (αντιστάτη, πηνίου, πυκνωτή), ανάλυση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη κατάσταση

 • Μεταβατική Ανάλυση

Βηματική και κρουστική συνάρτηση, μεταβατική απόκριση, φυσική και εξαναγκασμένη απόκριση, μεταβλητές κατάστασης, σταθερές χρόνου, φυσική και βηματική απόκριση κυκλωμάτων πρώτης τάξης RC και RL, γενική λύση κυκλωμάτων πρώτης τάξης, μη φραγμένη απόκριση, απόκριση κυκλωμάτων δεύτερης τάξης RLC παράλληλα και σε σειρά (υπεραπόσβεση, κρίσιμη απόσβεση, υποαπόσβεση)

 • Απόκριση Συχνότητας

Απόκριση συχνότητας σε ημιτονική διέγερση, συναρτήσεις απόκρισης συχνότητας, πόλοι και μηδενισμοί, ανάλυση Fourier (…), διαγράμματα Bode, μετασχηματισμός Laplace (…)

 • Ισχύς Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Στιγμιαία και μέση ισχύς, ενεργές τιμές, τρίγωνο εμπέδησης, συντελεστής ισχύος, μιγαδική ισχύς, μέγιστη μεταφορά ισχύος

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις σε powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά

Go to Top