Ηλεκτρονική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ECC205
Εξάμηνο 3ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1917/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 A. Sedra. K. Smith Kenneth, “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, Τόμος Α’, 7η Έκδοση, Εκδότης: Παπασωτηρίου, 2017. ISBN:960-491-107-3

Γ. Χαριτάντη: «Ηλεκτρονικά», Εκδόσεις Αράκυνθος, Αθήνα 2013.       ISBN: 978-960-94744-08-05.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να

 1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία ημιαγωγών εξαρτημάτων (δίοδοι, transistor) και να παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 2. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με διόδους και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 3. Αναγνωρίζει τη λειτουργία του διπολικού (BJT) transistor και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
 4. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα ενισχυτών με BJT transistors και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.
 5. Αναγνωρίζει τη λειτουργία του MOS transistor και να περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του.
 6. Αναγνωρίζει βασικά κυκλώματα με MOS transistor.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική.
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
 3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
 4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανάλυσης κυκλωμάτων για την ανάλυση και σύνθεση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 7. Ικανότητα να χρησιμοποιεί εξομοιωτές για την ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

 1. Νόμος Ohm, Κανόνες Kirchhoff, βασικά θεωρήματα ηλεκτρικών δικτύων
 2. Βασικά RC δικτυώματα
 3. Εισαγωγή στη θεωρία ημιαγωγών
 4. Δίοδος πυριτίου, φυσική δομή και λειτουργία, ηλεκτρικά ισοδύναμα
 5. Εφαρμογές διόδων (ανορθωτές, ψαλιδιστές).
 6. Διπολικό transistor (BJT): φυσική δομή, λειτουργία, ηλεκτρικά ισοδύναμα
 7. Στοιχειώδη κυκλώματα ενισχυτών με BJT transistor: ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής κοινού συλλέκτη.
 8. Εισαγωγή στο MOS transistor: φυσική δομή, λειτουργία, ηλεκτρικά ισοδύναμα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top