Αναστασόπουλος Δημήτριος

Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας:
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
Γραφείο:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
+30 2610 997481
Email:
anastdim@upatras.gr
Ώρες Διαθεσιμοτητας:
Σύντομο Βιογραφικό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Προπτυχιακά μαθήματα (νέου Προγράμματος Σπουδών):
 Φυσική Στερεάς Καταστάσεως (6ου εξαμήνου), Ειδικά θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως (7ου εξαμήνου)
Εργαστήρια: Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Πυρηνικής Φυσικής.
Μεταπτυχιακά μαθήματα Τμήματος Φυσικής: Υπεραγωγοί και Μαγνητικά Υλικά, Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών & Εργαστήριο.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ηλεκτρονικής δομή στερεών με φασματοσκοπία Compton ακτίνων Χ και ακτίνων γ
Μελέτη δομής και ιδιοτήτων πολυμερικών συστημάτων με πειράματα σκέδασης νετρονίων.
Μελέτη δομής και ιδιοτήτων πολυμερικών συστημάτων με πειράματα σκέδασης ακτίνων Χ
Μελέτη επιφανειών με φασματοσκοπία επιφανειακών πλασμονίων.
Μελέτη δομής και ιδιοτήτων πολυμερικών συστημάτων και στρωμάτων υλικών προσροφημένων σε επιφάνειες και σε πορώδη υλικά.
Σύνθεση και μελέτη νανοδομημένων υλικών

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ανάλυση δομής με τη μέθοδο σκέδασης ακτίνων Χ (XRD)
Ανάλυση μοριακής δομής με φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR)
Παρασκευή και χαρακτηρισμός δειγμάτων με θερμική εξάχνωση σε υπερ-υψηλό κενό (UHV)
Φασματοσκοπία  μη ελαστικής σκέδασης ακτίνων Χ  Φασματοσκοπία  Compton ακτίνων Χ και   ακτίνων γ
Πειράματα ανακλαστικότητας νετρονίων
Πειράματα σκέδασης ακτίνων X σε μικρές γωνίες και ανακλαστικότητας ακτίνων X
Πειράματα διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων
Παρασκευή και χαρακτηρισμός πορώδους Αλουμίνας και νανοσυρμάτων

Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αντιπροσωπευτικές

1) Anastassopoulos Dimitris, Spiliopoulo Nikolaos, Vradis Alexandros, Toprakcioglu Chris,Menelle Alain, Cousin  Fabrice
Neutron Reflectivity Study of End-Adsorbed Bimodal Polymer Systems under     Static Conditions and Shear Flow”
MACROMOLECULES,( 2013), 46 (17), pp 6972–6980

2) S. Dellis, A. Christoulaki, N. Spiliopoulos, D.L Anastassopoulos and A.A. Vradis
Electrochemical synthesis of large diameter monocrystalline nickel nanowires in porous alumina membranes
Accepted for publication to Journal of Applied Physics, October 2013

Go to Top