Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος MSC401
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γ. .Δ. Πρίφτη, Α.Α. Βραδή, Δ.Λ. Αναστασόπουλου: Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Καταστάσεως (Πάτρα 2009)
Μ.ALI OMAR: Elementary Solid State Physics (Addison Wesley 1975)
N. W. ASHCROFT and N. D. MERMIN, (1976): Solid State Physics Holt, Rinehart and Winston.
J. C. BLAKEMORE, (1985): Solid State Physics, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge,
G. BURNS, (1985): Solid State Physics, Academic Press, London,
R. H. BUBE, (1994): Εισαγωγή στη Φυσική της Στερεάς Κατάστασης, ΕΣΠΙ, Αθήνα. Μετάφραση του Electrons in Solids, 3rd ed., Academic Press, New York (1992).
G. BUSCH and H. SCHADE, (1976): Lectures on Solid State Physics, Pergamon Press. J.R. CHRISTMAN, (1988): Fundamentals of Solid State Physics, J. Wiley, New York.
R. J. ELLIOT and A. F. GIBSON, (1974): An Introduction to Solid State Physics, Macmillan.
H. E. HALL (1974): Solid State Physics, “The Manchester Physics Series”, J. Wiley.
H. IBACH and H. LUTH, (1991): Solid State Physics: An introduction to Theory and Experiment, Springer-Verlag, Berlin.
C. KITTEL, (1976): Introduction to Solid State Physics, J. Wiley.
R. LEVY, (1978): Αρχές της Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού, Αθήνα. Μετάφραση του Principles of Solid State Physics, Academic Press, London (1968).

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σε αυτό το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης Φυσική Υλικών Τεχνολογίας οι φοιτητές εισάγονται σε μερικά επιλεγμένα θέματα της Φυσικής της Στερεάς Καταστάσεως. Αναλύονται και συζητούνται έννοιες που σχετίζονται με τη δυναμική του πλέγματος και εισάγονται στις βασικές έννοιες του μαγνητισμού.Δεξιότητες
Αναμένεται ότι οι φοιτητές αποκτούν μια πιο ειδική αντίληψη για τον χειρισμό προβλημάτων που αφορούν τα στερεά. Αναμένεται να κατανοούν βασικές ιδιότητες και τρόπους αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων.Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών, όμως η καλή γνώση της ύλης του μαθήματος Φυσική Στερεάς Καταστάσεως κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού.Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Δυναμική πλέγματος. Ελαστική και πλαστική παραμόρφωση. Νόμος του Hooke. Αποτυχία του στατικού υποδείγματος. Ταλαντώσεις του πλέγματος (αρμονική προσέγγιση, συνεχές μέσον). Γραμμομοριακή ειδική θερμότητα. Κλασσική θεώρηση. Κβαντική θεώρηση. Υπόδειγμα Einnstein. Υπόδειγμα Debye. Φωνόνια. Ταλαντώσεις του πλέγματος. Οπτικές ιδιότητες του πλέγματος στην περιοχή του υπερύθρου. Ιοντικοί κρύσταλλοι. Μη αρμονική προσέγγιση. Θερμική διαστολή. Θερμική αγωγιμότητα. Σκέδαση φωνονίων- θερμική αντίσταση του πλέγματος. Εξάρτηση του συντελεστή κ από τη θερμοκρασία. Μαγνητισμός και μαγνητικοί συντονισμοί. Διαμαγνητισμός. Παραμαγνητισμός. Σιδηρομαγνητισμός Αντισιδηρομαγνητισμός και σιδηριμαγνητισμός. Μαγνητισμός στα μέταλλα. Σιδηρομαγνητικές περιοχές. Παραμαγνητισμός- πυρηνικός μαγνητικός-σιδηρομαγνητικός συντονισμός.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διδασκαλία με χρήση εποπτικών μέσων.
Προβολές video παρουσιάσεις σε powerpoint και επίδειξη υποδειγμάτων δομής κλπ.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτές εξετάσεις επί της θεωρίας και επίλυση ασκήσεων. Βαθμολογία στην κλίμακα 1-10.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά

Go to Top