Αστροφυσική Ι

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAC447
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1934/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστροφυσική, Bradley W Carroll, Dale A. Ostlie επιμ. Καζαντζίδης Στυλιανός, Παππάς Γεώργιος
  2. Εισαγωγή στη σύγχρονη αστρονομία, Χ.Βάρβογλης, Ι.Σειραδάκης
  3. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Ι, SHU FRANK
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1) Εφαρμόζει τις αρχές που διέπουν το σχηματισμό των αστρικών φασμάτων και τον τρόπο εξαγωγής πληροφοριών από αυτά.
2) Χρησιμοποιεί τις μεθόδους εύρεσης αποστάσεων και μαζών και την χρήση τους στην κοσμική κλίμακα.
3) Εξετάζει αναλυτικά τους φυσικούς νόμους που διέπουν το εσωτερικό των αστέρων, τις ενεργειακές τους πηγές, τη σύνθεση των στοιχείων και την κατασκευή αστρικών μοντέλων.
4) Αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφορές των αστρικών σμηνών
5) Κατανοεί τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης εξωηλιακών πλανητικών συστημάτων
6) Μελετά το πρόβλημα πιθανότητας ύπαρξης ζωής στο Γαλαξία κάτω από τοπρίσμα των σύγχρονων επιστημονικών ανακαλύψεων.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα κατανοεί ουσιώδεις έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την αστροφυσική
2. ικανότητα να εφαρμόζει βασικές αρχές της φυσικής στον υπολογισμό των βασικότερων φυσικών παραμέτρων των αστέρων
3. ικανότητα να διασαφηνίζει τα παρατηρησιακά δεδομένα με τα οποία διαμορφώνεται η σύγχρονη αντίληψη του Σύμπαντος
4. ικανότητα να θέτει τις αρχές και να κατανοεί τους περιορισμούς αναζήτησης ζωής στο Σύμπαν

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική» του 2ου έτους

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Βασικές έννοιες Αστροφυσικής:
Φωτεινότητα, Θερμοκρασία επιφάνειας, Εξισώσεις διάδοσης ακτινοβολίας, εξισώσεις Boltzman, Saha, θεωρία φασματικών γραμμών, διαπλάτυνση. Αστρικές μάζες. Διπλοί αστέρες. Αποστάσεις αστέρων. Σχέση περιόδου λαμπρότητας. Διαφορική περιστροφή του Γαλαξία
Δομή και Εξέλιξη των αστέρων: Δυναμική ισορροπία. Αστρικό πλάσμα. Ευστάθεια. Θερμική ισορροπία. Μοντέλα του εσωτερικού των αστέρων. Πηγές ενέργειας στο εσωτερικό των αστέρων. Φυσική των πυρηνικών αντιδράσεων. Σύνθεση στοιχείων. Καταστατική εξίσωση του αστρικού πλάσματος. Εκφυλισμένη ύλη. Εξέλιξη των αστέρων από την κύρια ακολουθία. Εξέλιξη ανοικτών και σφαιρωτών σμηνών.
Βιοαστρονομία (το πρόβλημα της ζωής στο Σύμπαν). Μέθοδοι ανίχνευσης πλανητικών συστήματων στο Γαλαξία. Πρόσφατες ανακαλύψεις. Εξίσωση Drake.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση powerpoint και animations, επίλυση προβλημάτων, παρουσίαση video αστρονομικού ενδιαφέροντος, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι διαλέξεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εισάγουν και να ερμηνεύσουν τις επιστημονικές ιδέες, να διεγείρουν το ενδιαφέρον ως προς τη συνιστώμενη βιβλιογραφία, να την αναπτύξουν και πολλές φορές να επεκταθούν και σε θέματα πέρα από αυτή. Οι φοιτητές παροτρύνονται στην αλληλεπίδραση μέσω ερωτήσεων και στο σχολιασμό των μεθόδων λύσης προβλημάτων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Πέντε γραπτές εργασίες επίλυσης προβλημάτων
2) Δύο γραπτές εξετάσεις

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Go to Top