Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAC445
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1) “Εισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωμάτια και στην Κοσμολογία”, Ι. Βέργαδος, Σ. Λώλα, Η. Τριανταφυλλόπουλος.
2) “Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική”, Cottingham, Greenwood.
Περιγαφή Μαθήματος

(Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής, συνδυάζοντας τη θεωρία με το πείραμα. Στο κομμάτι της πυρηνικής φυσικής μελετούνται οι ιδιότητες του πυρήνα και της πυρηνικής δύναμης, ραδιενεργές διασπάσεις, πυρηνικά μοντέλα και αντιδράσεις. Στο κομμάτι της σωματιδιακής φυσικής, η έμφαση πέφτει στην περιγραφή και ερμηνεία του Καθιερωμένου Προτύπου για τα στοιχειώδη σωμάτια και τις αντιδράσεις τους, καθώς και στη σύνδεση του με αρχές συμμετρίας και νόμους διατήρησης.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
– Γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την πυρηνική και σωματιδιακή φυσική.
– Ικανότητα εφαρμογής αυτής τη γνώσης και σχετικής μεθοδολογίας στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων.

Προαπαιτήσεις
Η σωστή κατανόηση του μαθήματος προυποθέτει ένα βασικό υπόβαθρο στην σύγχρονη φυσική, με έμφαση στη σχετικότητα και την κβαντομηχανική.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Πυρηνική Φυσική
1) Βασικές ιδιότητες του πυρήνα και της πυρηνικής δύναμης
2) α, β και γ ραδιενεργός διάσπαση
3) Νόμοι της ραδιενεργού διάσπασης
4) Πυρηνικά μοντέλα
5) Πυρηνικές αντιδράσεις
6) Σχάση-σύντηξη.

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
1) Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.
2) Λεπτόνια, κουάρκς και φορείς αλληλεπιδράσεων.
3) Μεσόνια και Βαρυόνια.
4) Κινηματική Αλληλεπιδράσεων.
5) Συμμετρίες και Νόμοι Διατήρησης.
6) Μοντέλο παρτονίων.
7) Διαγράμματα Feynman.
8) Καθιερωμένο Πρότυπο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
-Παραδόσεις στον πίνακα
-Παρουσιάσεις με powerpoint
-Προβολή ταινιών με προσομοιώσεις, πληροφορίες από σύγχρονα πειράματα, συνεντεύξεις ειδικών του κλάδου κτλ

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτές εξετάσεις

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Go to Top