Εργαστήριο Φυσικής Ι

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PLC111
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Ανάλυση Πειραματικών Μετρήσεων, Καμαράτος Μ., εκδ. Κλειδάριθμος 2020

Εργαστήριο φυσικής Ι, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων-θεωρία Σφαλμάτων, Σακκόπουλος Σωτ., Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Φυσικής ι, Σακκόπουλος Σωτ., Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Πιθανότητες και Στατιστική», Murray Spiegel (Μετάφραση στην Ελληνική)
«Μαθήματα Φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου», Marie Curie

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η απόκτηση βασικής εμπειρίας στη συλλογή και αξιοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων.
Δεξιότητες
Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές τεχνικές, όπως είναι η χάραξη καμπύλης σε δεκαδικούς, ημιλογαριθμικούς και λογαριθμικούς άξονες και  η πραγματοποίηση μετρήσεων με απλά όργανα.Προαπαιτήσεις
Στοιχειώδεις γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων και απειροστικού λογισμού από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΠεριεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Η έννοια του σφάλματος-τυχαία και συστηματικά σφάλματα
Στατιστική ανάλυση μετρήσεων-κανονική κατανομή
Απόλυτο και σχετικό σφάλμα-τυπική απόκλιση σειράς μετρήσεων και μέσης τιμής
Σημαντικά ψηφία
Διάδοση σφαλμάτων
Χάραξη γραφικής παράστασης
Δεκαδικό Σύστημα Αξόνων. Ημιλογαριθμικά και Λογαριθμικά Διαγράμματα.
Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-C
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις. Πραγματοποίηση εργαστηριακών μετρήσεων και υπολογισμώνΜέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Υποβολή εκθέσεων μετά από κάθε άσκηση

Εξετάσεις

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Go to Top