Οπτικοηλεκτρονική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHC431
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

E. Πασπαλάκης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
1) ”Σημειώσεις Φωτονικής (Οπτικοηλεκτρονικής)”, Α.Θ. Γεώργας, (Παν/κες παραδόσεις) (2010).
2) ”Photonics 6th edition”, Amnon Yariv and Pochi Yeh (2007).
3) ”Quantum Electronics” Amnon Yariv (1989).
4) “‘Fundamental of Photonιcs”, B.E. Saleh and M.C. Teich (1991).

 

 

5) ”Optics, Optoelectronics and Photonics”, A. Billings (1993).Εξωτερικές πηγές συνδεδεμένες με το μάθημα:

International school of photonics – knowledge portal

μάθημα “Τηλεπικοινωνίες με οπτικές ίνες” στο Πανεπιστήμιο του Stanford

αντίστοιχο μεταπτυχιακό μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Berkeley

Συστήματα οπτικών ινών

μάθημα “Φωτονικά στοιχεία και συστήματα” στο κέντρο οπτικών επιστημών

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:
Γνώσεις της βασικής φυσικής των διαφόρων φωτονικών στοιχείων και των εφαρμογών τους στις οπτικές τηλεπικοινωνίες και σε άλλα πεδία.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:
να κατανοεί επιστημονικά και τεχνικά άρθρα στο πεδίο της φωτονικής, να μπορεί να συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές (σε επίπεδο Μάστερ ήΔιδακτορικού) στο πεδίο αυτό, και τελικά να βρει απασχόληση σε ένα σχετικό αντικείμενο.

Προαπαιτήσεις
Αυτά τα οποία αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του Τμήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Διάδοση Φωτός σε Οπτικές Ίνες
Ρυθμοί (τρόποι) διαδόσεως, διασπορά και διαπλάτυνση οπτικών παλμών,αντιστάθμιση για την διασπορά της ταχύτητας ομάδας.
2. Διάδοση, Διαμόρφωση και Ταλαντώσεις Λέιζερ σε Οπτικούς Κυματοδηγούς:
Ρυθμοί διαδόσεως, θεωρία συζευγμένων ρυθμών, ζεύκτες, διαμορφωτές, λέιζερ κατανεμημένης αναδράσεως, υπέρ-ρυθμοί και συστοιχίες λέιζερ.
3. Θεωρία Ενίσχυσης Οπτικής Ακτινοβολίας:
Τελεστής πίνακα πυκνότητας, χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών,γραμμική πόλωση, υπολογισμός του συντελεστή ενισχύσεως σε ένα ατομικό λέιζερ, ενισχυτής οπτικής ίνας με προσμίξεις Ερβίου.
4. Λέϊζερ Ημιαγωγών:
Ενίσχυση σε ημιαγώγιμα μέσα, λέιζερ διπλής ετεροεπαφής, άμεση διαμόρφωση ρεύματος.
5. Λέιζερ Κβαντικών Φρεατίων και Κουκκίδων:
Η φυσική των κβαντικών φρεατίων, δισδιάστατα και μονοδιάστατα υλικά, λέιζερ κάθετης κοιλότητας επιφανειακής εκπομπής, λέιζερ κβαντικών κουκίδων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών. Ασκήσεις για εξάσκηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Ο βαθμός καθορίζεται (100%) από τελική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Για Αλλοδαπούς φοιτητές το μάθημα δίδεται στην Αγγλική γλώσσα από το βιβλίο των Yariv και P. Yeh .

Ώρες  Διδασκαλίας:  Τετάρτη 2-5 μμ, αίθουσα Φ5    [Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011]

Go to Top