Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELC475
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1904/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 1. B. Razavi, “Βασικές αρχές  Μικροηλεκτρονικής», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2018. ISBN: 978-060-461-850-7.
 2.  P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer: «Ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων». Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-461-071-
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να

 1. Αναγνωρίζει τις βασικές τοπολογίες ενισχυτών με ένα transistor MOS (κοινού απαγωγού, κοινής πηγής, και κοινής πύλης) και να περιγράφει ποσοτικά τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
 2. Αναγνωρίζει τις βασικές τοπολογίες διαφορικού ενισχυτή και να περιγράφει ποσοτικά την λειτουργία τους.
 3. Αναγνωρίζει την βασική λειτουργία του Τελεστικού Ενισχυτή και  τα βασικά κυκλώματα ενίσχυσης.
 4. Σχεδιάζει κυκλώματα φίλτρων με Τελεστικούς Ενισχυτές και κυκλώματα ταλαντωτών με Τελεστικούς Ενισχυτές

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες

 1.  Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τους ενισχυτές.
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
 3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
 4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε βασικά προβλήματα ηλεκτρονικής.
 6. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανάλυσης κυκλωμάτων για την ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 7. Ικανότητα να σχεδιάζει κυκλώματα ενισχυτών, φίλτρων, και ταλαντωτών ακολουθώντας τις προδιαγραφές και να επαληθεύει την λειτουργία τους με χρήση λογισμικού εξομοίωσης (SPIE)

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

 1. MOS ενισχυτής κοινής πηγής; κυκλώματα πόλωσης, μελέτη σε λειτουργία μικρού σήματος.
 2. MOS ενισχυτής κοινής πύλης; κυκλώματα πόλωσης, μελέτη σε λειτουργία μικρού σήματος.
 3. MOS ενισχυτής κοινού απαγωγού; κυκλώματα πόλωσης, μελέτη σε λειτουργία μικρού σήματος.
 4. Εισαγωγή στους τελεστικοί ενισχυτές: βασικές αρχές λειτουργίας, βασικές τοπολογίες.
 5. Εφαρμογές Τελεστικών Ενισχυτών, αναστρέφων και μη-αναστρέφων ενισχυτής, στοιχειώδη φίλτρα και ταλαντωτές, συγκριτές τάσης,  Schmitt triggers  κυκλώματα παραγωγής τετραγωνικών παλμών)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

 

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top