Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EEC424
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
1) “Εργαστηριακές Ασκήσεις”, Σημειώσεις Π. Γιαννούλη – Γ. Αθανασούλη – Ι. Τρυπαναγνωστόπουλου.
2) “Νέες Πηγές Ενέργειας”, Π. Γιαννούλη.
3) «Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας», Σημειώσεις Ι. Τρυπαναγνωστόπουλου

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. Γνωρίζει τη χρήση των οργάνων μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας ανέμου, θερμοκρασίας, έντασης ακτινοβολίας.
2. Διεξάγει μετρήσεις της απόδοσης συστημάτων ΑΠΕ (ηλιακά θερμικά, φωτοβολταϊκά).
3. Υπολογίζει πειραματικά το διαθέσιμο δυναμικό για κάθε πηγή ενέργειας .

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο με τη διεξαγωγή πειραμάτων.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία για πειραματική μελέτη και έρευνα.
4. Δεξιότητες πειραματικής μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη.

Προαπαιτήσεις
Το μάθημα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Μελέτη επίπεδου ηλιακού συλλέκτη. Υπολογισμός της οπτικής απόδοσης και των απωλειών.
2. Μελέτη φωτοβολταϊκού στοιχείου. Μέτρηση χαρακτηριστικής I-V, μέτρηση και υπολογισμός των χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών του.
3. Μελέτη της συμπεριφοράς των φωτοβολταϊκών στοιχείων ως συνάρτηση της έντασης του φωτισμού και της θερμοκρασίας του. Μέτρηση της φασματικής απόκρισης με μονοχρωμάτορα.
4. Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας με πυρανόμετρο και ακτινόμετρο. Φίλτρα φασματικής κατανομής. Ηλεκτρονικοί ολοκληρωτές ηλιακής ακτινοβολίας.
5. Συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας με φακούς FRESNEL. Εστιακή απόσταση. Μέτρηση λόγου συγκέντρωσης ακτινοβολίας. Εφαρμογές.
6. Μελέτη της μεταβολής της θερμικής αντίστασης δομικών υλικών συναρτήσει του πάχους των. Υπολογισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού τοίχου και του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας χώρου. Χρήση ειδικού εξομοιωτή.
7. Μέτρηση ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου και κατασκευή σχετικών διαγραμμάτων.
8. Μέτρηση παραμέτρων φωτοβολταϊκών πλαισίων υπό συνθήκες ηλιοφάνειας. Φόρτιση συσσωρευτών για αυτόνομα συστήματα. Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση.
9. Ανεξάρτητη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Σχετική κατασκευή, συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων.
Τα διαθέσιμα θέματα ανήκουν στις περιοχές: i) αιολική ενέργεια, ii) φωτοβολταϊκά, iii) θερμικοί συλλέκτες, iv) θερμοκήπια, v) ηλιακές λίμνες, vi) θερμικές απώλειες, vii) γεωθερμία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, ανάλυση, αξιολόγηση των μετρήσεων από τους φοιτητές σε εργαστηριακό τετράδιο.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Προφορική εξέταση, διόρθωση και βαθμολόγηση των εργαστηριακών τετραδίων. Ειδική συνθετική εργασία σε διαφορετικό θέμα για κάθε φοιτητή. Εξέταση στο τέλος του μαθήματος εφ’ όλης της ύλης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Go to Top