Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ACC307
Εξάμηνο 5ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» , Α. Αργυρίου και Μ. Γιαννούλη, Σημειώσεις Πανεπιστημίου Πατρών
«Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας», Χ. Ζερεφός, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
“Principles of environmental Physics”, John Monteith and Mike Unsworth, Academic Press, 2008
“Environmental Physics”, Egbert Boeker and Rienk van Grondelle, John Wiley & Sons, 2nd edition, 1999
“Environmental Physics”, Clare Smith, Routledge, 2001

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. Αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
2. Εφαρμόζει τις αρχές της περιβαλλοντικής φυσικής στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

Δεξιότητες 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
1. να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική φυσική
2. να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
3. να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα επιλογής που εμβαθύνουν στην περιβαλλοντική φυσική
4. να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής, Οπτικής και Μηχανικής των ρευστών

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Περιβάλλον & ακτινοβολίες
Ηλιακή ακτινοβολία, Θερμική ακτινοβολία της Γης, Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας – ύλης, Όζον και υπεριώδης ακτινοβολία, Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακό ισοζύγιο, Στοιχεία καιρού και κλίματος, Μαθηματικά πρότυπα καιρού και κλίματος.

2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Χημικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια, Στοιχεία ρευστομηχανικής, Διάχυση και Διασπορά ρύπων, Τύρβη, Μετρήσεις και Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

3. Ενεργειακές χρήσεις
Στοιχεία θερμοδυναμικής, Στοιχεία μετάδοσης θερμότητας, Ηλιακή ενέργεια, Λοιπές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Πυρηνική ενέργεια

4. Θόρυβος
Στοιχεία ακουστικής, Θόρυβος και άνθρωπος, Περιορισμός του θορύβου

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top