Μοντέρνα Φυσική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAC448
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. «Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων», Γρηγόριος Χ. Ψαλτάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
2. « Κβαντικοί Υπλογιστές , Βασικές Έννοιες.» Καραφυλλίδης Ι., Κλειδάριθμος.
3. Διδακτικές Σημειώσεις από τους διδάσκοντες Α. Ζδέτση, Δ. Γκίκα.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει μία εποπτική αντίληψη επιλεγμένων θεμάτων της Σύγχρονης Φυσικής. Θα έχει ενημερωθεί για θέματα τρέχουσας επιστημονικής έρευνας στην Νανοτεχνολογία, σε προβλήματα Συλλογικών Κβαντικών Φαινομένων και στην Θεωρία Κβαντικής Πληροφορίας.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση ο φοιτητής να κατανοεί την σημασία αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας στην φυσική, να αναζητεί αποτελεσματικά πληροφορίες, και να σχεδιάσει τις περαιτέρω σπουδές του με βάση τις γνώσεις του στα επιλεγμένα θέματα.

Προαπαιτήσεις
Όλα τα βασικά μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Ι. Φυσική Νανοδομών και Νανοτεχνολογία.
ΙΙ.
ΙΙΙ. Συλλογικά Κβαντικά Φαινόμενα.
1. Υπερρευστότητα, υπεραγωγιμότητα.
2. Spin waves.
3. Συμπυκνώματα Bose-Einstein.
ΙV. V. Θεωρία και εφαρμογές Κβαντικής Πληροφορίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διδασκαλία στον πίνακα, με διαφάνειες και με υπολογιστή .

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Συγγραφή εργασιών από τους φοιτητές σε επιλεγμένα θέματα μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τελική προφορική και γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Go to Top