Κοσμολογία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAC446
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY2016/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Κοσμολογία, Andrew Liddle
  2. Το Εκπληκτικό Σύμπαν, Τσίγκανος Κανάρης
  3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, MARTIN J.L.
  4. Γενική Σχετικότητα, Bernard F. Schutz
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
1. Κατανόηση της κοσμολογικής γειτονιάς μας.
2. Κατανόηση του σύμπαντος ως φυσικού συστήματος μεγάλης κλίμακας.
3. Διαπίστωση ότι ορισμένες αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν μεγάλη κοσμολογική σημασία.
4. Γνωριμία με τις επικρατούσες κοσμολογικές θεωρίες και με ορισμένες νέες απόψεις για το σύμπαν .

Δεξιότητες
1. Ικανότητα στη μελέτη φυσικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.
2. Ικανότητα στην κατανόηση/διαπραγμάτευση θεωριών, στις οποίες εμπλέκονται φυσικές ποσότητες με πολύ διαφορετικές τάξεις μεγέθους.
3. Εξοικείωση με πειράματα και παρατηρήσεις που επιτυγχάνονται με τεχνολογίες αιχμής .

Προαπαιτήσεις

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 

1. Ανασκόπηση των βασικών αστρονομικών παρατηρήσεων που οδήγησαν στο μοντέλο του διαστελλόμενου Σύμπαντος.
2. Νευτώνεις προσεγγίσεις του σύμπαντος.
3. Μετρική Robertson Walker. Εξισώσεις Friedmann, ρευστού.
4. Κοσμολογικές Αποστάσεις.
5. Το νεαρό θερμό Σύμπαν.
6. Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου.
7. Σκοτεινοί χρόνοι και επανιονισμός.
8. Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας – Πληθωριστική Διαστολη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 

Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων power-point, πολυμέσων, διαδικτύου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Στην περίπτωση που παρακολουθούν και αλλοδαποί φοιτητές, οι παραδόσεις μπορούν να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Go to Top