Εφαρμοσμένη οπτική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHC433
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Διδακτικά βιβλία:
1) «Εφαρμοσμένη Οπτική με θέματα Οπτικοηλεκτρονικής & Laser», Δ. Ζευγώλη,
Εκδόσεις Τζιόλα
2) «Mαθήματα Οπτικής», Γιώργος Ασημέλλης, Εκδόσεις Copy City Θεσσαλονίκη
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) «Optics», E. Hecht (Addison Wesley Edition)
2) «Introduction to Optics», Frank Pedrotti, Leno , (Pearson International
Edition).

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει:
1. Έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με θέματα Εφαρμοσμένης Οπτικής και Οπτικής γενικότερα.
2. Τη σημασία της Οπτικής σε πολλούς κλάδους της Φυσικής και στην καθημερινότητα μας.
3. Την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη.
4. Τα φαινόμενα πόλωσης και τις εφαρμογές τους.
5. Τη λειτουργία πολλών συσκευών (βασισμένων σε οπτικές διαδικασίες) για ακριβείς μετρήσεις.
6. Την εξήγηση πολλών φυσικών φαινομένων που σχετίζονται με το φως.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση που απέκτησε ώστε να κατανοεί σε βάθος τα διάφορα φαινόμενα της Οπτικής καθώς και τη λειτουργία των διαφόρων οπτικών συσκευών.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση Οπτικής και Ηλεκτρομαγνητισμού.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

Φύση του Φωτός

Ανασκόπηση της Ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, Αλληλεπίδραση Η/Μ Ακτινοβολίας και Ύλης. Σκέδαση, Δείκτης διάθλασης, Οπτικές Ιδιότητες των Μετάλλων και των Διηλεκτρικών Υλικών.

Γεωμετρική Οπτική, Ανάκλαση, Διάθλαση, Λεπτοί και Παχείς Φακοί, Μήτρες στη Γεωμετρική Οπτική

Πόλωση, Πολωτές, Διχρωϊσμός, Εξισώσεις Fresnel, Διπλοθλαστικότητα, Οπτική Ενεργότητα. Φαινόμενα Faraday, Kerr και Pockels.

Συμφωνία, Συμβολή Οπτικών Κυμάτων, Συμβολομετρία. Συμβολόμετρα.

Περίθλαση, φράγμα Περίθλασης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσίαση διαφανειών και με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά

Go to Top