Κλασική Μηχανική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PCC208
Εξάμηνο 4ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 5
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1α) «Θεωρητική Μηχανική» Ιωάννη Δ. Χατζηδημητρίου, Τόμος Α’, Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη (2000)
1β) «Θεωρητική Μηχανική, Μαθήματα αναλυτικής μηχανικής», Γ.Α. Κατσιάρη, Εκδ. Συμμετρία, Πάτρα (1994).
2) «Θεωρητική Μηχανική, αναλυτική δυναμική, ειδική θεωρία της σχετικότητας», Ιωάννη Δ. Χατζηδημητρίου, Τόμος Β, Εκδ. Γιαχούδη-Γιαπούλη(2000).
3) «Μηχανική», Γ. Καραχάλιου & Β. Λουκόπουλου, Σημειώσεις Παν/μίου Πατρών

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση υλικού σημείου.
2. Να γνωρίζει τις αρχές της Νευτώνεια ς Μηχανικής.
3. Να εφαρμόζει τις αρχές της Νευτώνεια ς Μηχανικής σε φυσικά προβλήματα, όπως ταλαντώσεις και κεντρικά πεδία δυνάμεων.
4. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση συστήματος υλικών σημείων.
5. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση στερεού σώματος.
6. Να μπορεί να περιγράψει κινήσεις σε μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς.
7. Να μπορεί να περιγράψει τα φυσικά συστήματα με τον φορμαλισμό της Αναλυτικής Δυναμικής.
8. Να είναι σε θέση να εκφράσεις ένα φυσικό πρόβλημα σε μαθηματικό και να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών.
9. Να μπορεί να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της Μηχανικής στην Ουράνια Μηχανική, Κβαντομηχανική (διατύπωση κατά Hamilton), κ.λπ.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τη Κλασική Μηχανική.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση Διανυσματικής Ανάλυσης, Αναλυτικής Γεωμετρίας, καθώς και Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων και Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Κινηματική υλικού σημείου
2. Αρχές Νευτώνειας Μηχανικής
3. Μονοδιάστατες κινήσεις – Ταλαντώσεις
4. Πεδία κεντρικών δυνάμεων
5. Συστήματα υλικών σημείων
6. Κίνηση σε μη-αδρανειακό σύστημα αναφοράς
7. Δεσμοί κινήσεως – Αρχή των δυνατών έργων – Αρχή του D’ Alembert
8. Εξισώσεις Lagrange και εφαρμογές
9. Κανονικές εξισώσεις (Εξισώσεις Hamilton) και εφαρμογές

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων σύνθεσης, επίλυση συνθετικών προβλημάτων από τους φοιτητές σε ομάδες των δύο ατόμων

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top