Θερμότητα-Κυματική-Οπτική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PCC102
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 5
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. Βιβλίο [102075360]: Φυσική: Βασικές αρχές, Halliday David, Resnick Robert,Walker Jearl (Γενική επιστ.επιμ. Στυλιάρης Ευστάθιος)
  2. Serway R.A., Jewett J.W., Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2013.
  3. Halliday D., Resnik R., Walker J., Φυσική, Εκδόσεις Gutenberg, 2013.
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
1. Γνωρίζει τις βασικές αρχές και φυσικούς νόμους της θερμοδυναμικής, μετάδοσης θερμότητας, κυματικής, γεωμετρικής και φυσικής οπτικής.
2. Εφαρμόζει τις γνώσεις αυτές για την επεξήγηση σχετικών φαινομένων καθώς και την επίλυση προβλημάτων.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
1. να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών θεωριών, αρχών και εννοιών που σχετίζονται με τη θερμοδυναμική,τη μετάδοση θερμότητας, τα μηχανικά κύματα, τη γεωμετρική και τη φυσική οπτική
2. να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
3. να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την απρόσκοπτη παρακολούθηση πιό εξειδικευμένων μαθημάτων Φυσικής στα οποία χρησιμοποιούνται έννοιες από τις προαναφερθείεσες ενότητες
4. να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα θερμοδυναμικής, μετάδοσης θερμότητας, κυματικής, οπτικής

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Θερμότητα
· Θερμοκρασία και θερμότητα
· Θερμικές ιδιότητες της ύλης
· Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα
· Το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα

2. Κυματική
· Μηχανικά Κύματα
· Ήχος και Ακουστική

3. Οπτική
· Η φύση και η διάδοση του φωτός
· Γεωμετρική οπτική και οπτικά όργανα
· Συμβολή
· Περίθλαση-Πόλωση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις διαφανειών και επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση σε θέματα θεωρίας και ασκήσεων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική. Δυνατότητα παραδόσεων στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top