Επιστήμη των Υλικών

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος MSC407
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

– «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών», William D. Callister, Εκδόσεις Τζιόλα

– «Υλικά: Μηχανική, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός», Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon, 2η αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος¨

– «Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Αρχές και Εφαρμογές», S.O. Kasap, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η απόκτηση μιάς γενικής θεώρησης της Επιστήμης των Υλικών και πιο συγκεκριμένα η σύνδεση της δομής με τις ιδιότητες των υλικών.

Δεξιότητες
Εξοικείωση των φοιτητών με την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων σχετικού ενδιαφέροντος υπό μορφήν διαλέξεων, βιβλιογραφική έρευνα και αξιολόγηση μέσω του διαδικτύου.

Προαπαιτήσεις
Γενική Φυσική, Θερμοδυναμική, Στοιχειώδεις γνώσεις Ατομικής Φυσικής και Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Κατηγορίες Υλικών
2. Μηχανικές ιδιότητες
3. Θερμικές ιδιότητες
4. Ηλεκτρικές ιδιότητες
5. Οπτικές ιδιότητες
6. Μαγνητικές ιδιότητες
7. Εισαγωγικές έννοιες σε Υλικά που δεν καλύπτονται από την ύλη άλλων μαθημάτων όπως π.χ. “Εισαγωγής στα Υλικά της Μαλακής Συμπυκνωμένης Ύλης” και 8. “Νανοδομημένα Υλικά”..

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προβολή των διαλέξεων με Power Point

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
-Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές
-Εξετάσεις

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Go to Top