Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELE483
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Γ. Καραγιανίδης: «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.
S. Haykin: «Συστήματα Επικοινωνίας», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994.

Ενδεικτική βιβλιογραφία :

1)      Stremler Introduction to Communication Systems, Addison Wesley

2)      Gowar (1993), Optical Communications Systems, Prentice Hall

3)      Senior (1992), Optical Fibre Communications, Prentice Hall

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Κατανοεί τις βασικές αρχές και έννοιες των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
2. Να γνωρίζει τον Μετασχηματισμό Fourier transform την Φασματική Ανάλυση και των εφαρμογών τους σε Συστήματα Επικοινωνιών.
3. Αναλύει και σχεδιάζει συστήματα διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης πλάτους και συχνότητας
4. Εξηγεί και διαπραγματεύεται το θέμα της ψηφιακής μετάδοσης, της διασυμβολικής παρεμβολής (ISI) και του κριτηρίου Nyquist.
5. Κατανοεί τα στοιχειώδη στο πρόβλημα της βέλτιστης ανίχνευσης σήματος.
6. Αναλύει και συγκρίνει τις βασικές τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης.
7. Εξηγεί και διαπραγματεύεται τις επιδόσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ως προς το Εύρος ζώνης, Λόγο Σήματος προς Θόρυβο και Πιθανότητα Εσφαλμένων bit.
8. Παρακολουθεί τις ταχείες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να μοντελοποιεί, εξομοιώνει και σχεδιάζει βασικές αναλογικές και ψηφιακές ζεύξεις
2. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τις τελευταίες αναλογικές και ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνιών.
3. Ικανότητα να εκτιμά τις επιδόσεις αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας σε σχέση με την πολυπλοκότητα, τον τύπο διαμόρφωσης και τις απαιτήσεις σε ισχύ και εύρος ζώνης.
4. Αναπτύσσει λύσεις σε πρακτικά και επιστημονικά προβλήματα που σχετίζονται με την μετάδοση πληροφορίας.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα σε προβλήματα σχετιζόμενα με την σχεδίαση συστημάτων επικοινωνίας.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Επιθυμητή η γνώση Θεωρίας Σημάτων, Ηλεκτρονικής και Θεωρίας Πιθανοτήτων.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
– Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
Σειρές Fourier και Μετασχηματισμός Fourier, Γραμμικά Συστήματα και Φίλτρα, Ενέργεια, Ισχύς, Φασματική Πυκνότητα, Θόρυβος και Τυχαίες διαδικασίες.

– Αναλογικές Επικοινωνίες
Διαμόρφωση Πλάτους – Αποδιαμόρφωση, , Υπερετερόδυνος δέκτης, Θόρυβος στην ΑΜ, Ραδιόφωνο ΑΜ, Τηλεόραση, Πολυπλεξία Συχνότητας, Μετασχηματισμός Hilbert, Διαμόρφωση μίας Πλευρικής.
Διαμόρφωση Γωνίας – Διαμόρφωση Συχνότητας, Φάσης, Αποδιαμόρφωση, Θόρυβος στην FM, Ραδιόφωνο FΜ, Βρόχος Κλειδώματος Φάσης.

– Διαμόρφωση Παλμών
Διαμορφώσεις Παλμών, Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό, Δειγματοληψία, Κβάντιση, Παλμοκωδική Διαμόρφωση, Προσαρμοστικό Φίλτρο, Κωδικοποιητές Γραμμής, Μορφοποίηση Παλμών, Χρονική Πολυπλεξία.

– Πληροφορία και Ψηφιακή Μετάδοση
Μέτρο Πληροφορίας, Χωρητικότητα Καναλιού, Πιθανότητα Σφάλματος στην Μετάδοση, Γεωμετρική Αναπαράσταση Σήματος, Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης (ASK,PSK,FSK,QAM, τεχνικές ευρέως φάσματος).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών ή/και παρουσιάσεις με powerpoint, φροντιστήρια με επίλυση προβλημάτων, πρακτική άσκηση σε Η/Υ με το πρόγραμμα Matlab.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (75% του τελικού βαθμού)
Εργασίες εξομοίωσης με το πρόγραμμα Matlab (25% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top