Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELC470
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
M. Morris Mano: «Ψηφιακή Σχεδίαση», (6η έκδοση), 2018
W. Kleitz: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (8η έκδοση), 2012.
J. Wakerly: «Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές», 3η έκδοση, 2004.
S. Brown, Z. Vranesic: «Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL», 2001.
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. σχεδιάζει βασικές ψηφιακές λογικές πύλες με διακριτά στοιχεία όπως διόδους και τρανζίστορς.
2. αναλύει συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα και να καθορίζει τη λειτουργία τους.
3. σχεδιάζει συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα.
4. απαριθμεί τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των οικογενειών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής
5. περιγράφει ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιώντας γλώσσες περιγραφής υλικού.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τη σχεδίαση και την ανάλυση ψηφιακών κυκλωμάτων.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικών.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Εισαγωγή στην Ψηφιακή Λογική. Συνδυαστικά/Ακολουθιακά Κυκλώματα. Οικογένειες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ψηφιακής Λογικής TTL/CMOS.
2. Δυαδικά Συστήματα
3. Άλγεβρα Boole
4. Λογικές Πύλες
5. Απλοποίηση συναρτήσεων Boole.
6. Συνδυαστική Λογική
7. Αθροιστές, Συγκριτές, Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες
8. Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική
9. Καταχωρητές και Μετρητές
10. Μονάδες Μνήμης
11. Διατάξεις Προγραμματιζόμενης Λογικής
12. Οικογένειες Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ψηφιακής Λογικής
13. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (Εισαγωγή στη VHDL)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων σε MS Powerpoint, φροντιστήρια με επίλυση προβλημάτων σχεδίασης και ανάλυσης ψηφιακών κυκλωμάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Εργασίες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων (προαιρετικές)
2) Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Υλικό Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020: eclass.upatras.gr, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (PHY1999)

Υλικό Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019: eclass.upatras.gr, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (PHY1999)

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Ιστοσελίδα μαθήματος χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2015-2016

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2014-2015

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2013-2014

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2012-2013

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2011-2012

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2010-2011

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2009-2010

Ιστοσελίδα μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2008-2009

Go to Top