ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_
Published On: 01/04/2024 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια….. :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22/5/2024.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του https://www.iky.gr/el/
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Go to Top