ΘΕΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)
Published On: 06/09/2021 | Categories: Διπλωματικές Εργασίες |

Θέμα προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Πεδίο: Πειραματική/εφαρμοσμένη φασματοσκοπία
Υποπεδίο: Φασματοσκοπία Raman
Τίτλος: Πειραματικός προσδιορισμός της χωροδιακριτικής ικανότητας της φασματοσκοπίας μRaman
Περίοδος: Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Περιγραφή:
H Φασματοσκοπία Raman βασίζεται στο φαινόμενο της μη ελαστικής σκέδασης του φωτός από την ύλη. Σε ένα φάσμα Raman καταγράφεται η ένταση της μη ελαστικά σκεδαζόμενης ακτινοβολίας ως συνάρτηση της ενέργειας των σκεδαζόμενων φωτονίων (εκφρασμένης σε σχετικούς κυματαριθμούς, cm-1). Οι κορυφές που καταγράφονται αντιστοιχούν σε ενέργειες δόνησης των μοριακών ειδών τα οποία χαρακτηρίζουν. Η πληροφορία που συλλέγεται προέρχεται από συγκεκριμένο όγκο, ο οποίος εξαρτάται από πειραματικές παραμέτρους (ιδιότητες του φακού εστίασης/συλλογής της ακτινοβολίας, μήκος κύματος κλπ.). Σε τυπικές διατάξεις Raman τα οπτικά μέσα για την εστίαση και συλλογή της ακτινοβολίας είναι αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίου. Το πάχος (βάθος) του δείγματος από το οποίο προέρχεται η πληροφορία ή γενικότερα η χωροδιακριτική ικανότητα της τεχνικής είναι κρίσιμη στην περίπτωση μελέτης λεπτών υμενίων ή πολυστρωματικών δειγμάτων και δύναται να είναι ~1 μm. Στην εργασία ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκτιμήσει πειραματικά τη χωροδιακριτική ικανότητα της τεχνικής μRaman με παραμέτρους όπως το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, τα χαρακτηριστικά του αντικειμενικού φακού εστίασης/συλλογής όπως επίσης και παραμέτρους που σχετίζονται με συνεστιακές μετρήσεις (confocal Raman).

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει έπειτα από επικοινωνία με τον Κ.Σ. Ανδρικόπουλο (kandriko@upatras.gr) μέχρι τις 24/9/21. Μετά την ορισμένη ημερομηνία θα προγραμματιστεί σχετική συνέντευξη.

Go to Top