Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στις Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική του Τμήματος Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Published On: 26/07/2022 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΙΣ 
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3010/21.07.2020 τ.Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, την Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, τη Φωτονική και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:

 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική (Materials Physics and Technology – Photonics).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
 2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς και Τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι:

 1. Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 2. Η επίδοση του υποψηφίου στα σχετικά με την ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχτεί.
 3. Η χρονική διάρκεια απόκτησης του βασικού του πτυχίου.
 4. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
 6. Άλλα προσόντα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δέκα (10).

Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι (20).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, από 01.08.2022 μέχρι  09.09.2022 τα ακόλουθα:

 • Αίτηση με την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για
  συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί.
 • Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει
  απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
 • Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

Διαδικασία επιλογής

Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, στις 20.09.2022 και ώρα 10:00 π.μ. Οι χώροι διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση.

Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά την ως άνω ημερομηνία. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή. Η συνέντευξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μόνο αν το επιβάλλουν μέτρα πολιτικής προστασίας.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).

Go to Top