Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στις Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική του Τμήματος Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Published On: 05/08/2021 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β΄) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτρονικής, καθώς και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.
(Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στη διεύθυνση http://www.ellab.physics.upatras.gr/downs/2018_FEK1607.pdf.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική»   οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες τρείς (3) ειδικεύσεις:
 1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:
 1. Ηλεκτρονική-Κυκλώματα και Συστήματα:
  Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-ecs
 2.  Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας
  Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής. Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/teaching/msc-eip
 3.  Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος
  Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.atmosphere-upatras.gr/pages/activities/academic-studies
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, από 02.08.2021 μέχρι 10.09.2021, τα ακόλουθα:
-Αίτηση με την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
-Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν  το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί..
-Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
-Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
-Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
-Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.
Διαδικασία επιλογής
Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, στις 24.09.2021. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή ώρα και τον χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση.
Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά την ως άνω ημερομηνία. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή. Η συνέντευξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μόνο αν το επιβάλλουν μέτρα πολιτικής προστασίας.
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι: η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης ειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών και με εξέταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος σε κάθε ειδίκευση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δέκα (10).
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
Go to Top