Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στην αριθμ.  2/25.09.2023 συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψιν τα Πρακτικά των Επιτροπών Επιλογής, ενέκρινε τον πίνακα επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής στις “Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική” και στις “Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική” για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανά Ειδίκευση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταστεί πτυχιούχοι (κατάθεση τελευταίου βαθμολογίου) μέχρι 16.10.2023, ως ακολούθως:

ΠΜΣ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ & ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ”

Ειδίκευση: «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος»

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

14962

15230

14996

15247

15614

15189

15057

Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική-Κυκλώματα και Συστήματα»

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

15197

14953

15257

15291

15701

15719

15294

Ειδίκευση: «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

15291

14988

ΠΜΣ “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ”

Ειδίκευση:«Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

15728

15136

15104

15694

Ειδίκευση: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική»

ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

15278

15145

15425

15472

15635

15697

15483

 

Go to Top