Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε
Published On: 23/09/2021 | Categories: Εγγραφές Πρωτοετών |

Σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προβλέπονται ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.

Go to Top