Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικές Επιστήμες”
Published On: 03/07/2024 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Φυσικής και Επιστήμης των Υλικών

στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες για τα Ακαδημαϊκά έτη 2024-2026.

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1334/26.2.2024/τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή : 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» («Environmental Sciences»)

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/postgraduate-studies

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/AITHSH- DPMS- ENVIRONMENT- 2024_2026.pdf και να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF από Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 στη διεύθυνση:

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#: (ΠΡΟΣΟΧΗ όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΟΛΑ σε μορφή PDF)) αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm)/ή και σε έντυπη μορφή),

β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα,

ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),

στ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:

www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/environ/PROTYPO-SYSTATIKHS-DPMS-ENVIRONMENT- 2024-2026.pdf (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),

ζ) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),

η) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),

θ) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

ι) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower) στο οποίο να φαίνεται το επίπεδο γνώσεων και ο τρόπος πιστοποίησης. (π.χ. – Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, – Πιστοποιητικό First Certificate in English, – Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), – Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).

Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του ΔΠΜΣ, θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

ια) βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610-997590κ. Μπακοπούλου Σοφία e-mail: sbakop@upatras.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr)

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

 

Go to Top