Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAE503
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Σημειώσεις του διδάσκοντα.

Περιγαφή Μαθήματος

Προαπαιτήσεις
Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Οριακά θεωρήματα. Προσομοίωση τυχαίων μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες. Θεωρία πληροφορίας. Αξιοπιστία συστημάτων. Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διασποράς. Χρονοσειρές και μέθοδοι πρόβλεψης. Ελεγχος ποιότητας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Εργασίες. Προφορική και γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.

Go to Top