Εργαστηριακή Αστρονομία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAE451
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
α) “Εργαστηριακός οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή”.
β) “Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυική” Ε.-Π Χριστοπούλου & Χ. Γούδης

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η γνώση και η επίλυση βασικών προβλημάτων Αστρονομίας. Η γνωριμία και η μελέτη αστρονομικών οργάνων .

Δεξιότητες
Παρατήρηση και γνώση του ουρανού και χρήση αστρονομικών οργάνων.

Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Αστρονομίας .

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Φάσεις της Σελήνης-Συστήματα συντεταγμένων και εποχές-Το οριζόντιο σύστημα συντεταγμένων και η περιστροφή του ουρανού-Οι κινήσεις του Ήλιου- -Οι τροχιές των πλανητών-Μοντέλα του Ηλιακού συστήματος- Περιστροφή του Ήλιου και ηλιακές κηλίδες Ουρανογραφία (νυχτερινά εργαστήρια).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παράδοση, Παρουσίαση με power point, Παρατηρήσεις με Τηλεσκόπια, Χρήση Αστρονομικών Οργάνων .

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Δυο πρόοδοι και τελική γραπτή εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά.

Go to Top