Εργαστηριακή Αστροφυσική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος TAE450
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κάθε εβδομάδα οι φοιτητές παραλαμβάνουν το υλικό που πρέπει να προετοιμάσουν για το επόμενο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. κατανοεί την ημερήσια και εποχιακή κίνηση των ουρανίων σωμάτων
2. αναγνωρίζει τους βασικότερους αστερισμούς και πλανήτες (του εαρινού εξαμήνου) και άλλα ουράνια αντικείμενα
3. αναγνωρίζει τα μέρη ενός τηλεσκοπίου, τις βασικές παραμέτρους του οπτικό πεδίο, μεγέθυνση) και να το χειρίζεται
4. υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους μιας CCD κάμερας
5. συνθέτει μια έγχρωμη εικόνα με CCD Κάμερα
6. εφαρμόζει τις αστρονομικές του γνώσεις για τον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων (θερμοκρασίας, απόστασης, χρώματος, ηλικίας, σύστασης) ουράνιων αντικειμένων.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Πρακτική γνώση των αστέρων, και εισαγωγική εμπειρία στην παρατήρηση και στην ανάλυση των αστρονομικών δεδομένων
2. Ικανότητα να συνεργάζεται σε ομάδες
3. Ικανότητα να παρουσιάζει ολοκληρωμένα αποτελέσματα παρατηρησιακών δεδομένων
4. Κίνητρα για ανάπτυξη ερευνητικού ενδιαφέροντος στην παρατηρησιακή αστροφυσική

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Αστρονομία και Αστροφυσική»

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Συνεχές φάσμα αστέρα, Υπολογισμός Φωτεινότητας, θερμοκρασίας και ακτίνας αστέρα
2. Φωτομετρικό σύστημα UBV, Υπολογισμός δεικτών χρώματος B-V
3. Φασματικοί τύποι αστέρων. Διάγραμμα HR,
4. Φωτομετρία των Πλειάδων, απόσταση ηλικία αστρικών σμηνών (CLEA)
5. Ροή ηλιακής ενέργειας. Περιστροφή του Ήλιου. Εύρεση περιόδου περιστροφής με βάση τις ηλιακές κηλίδες (CLEA)
6. Υπολείμματα υπερκαινοφανών. Το νεφέλωμα του Καρκίνου (Crab Nebula).
7. Η προέλευση των χημικών στοιχείων. Φασματοσκοπία ακτίνων Χ της Cas με τον ΧΜΜ Newton (CLEA)
8. Υπολογισμός της ταχύτητας διαστολής του Σύμπαντος, της ηλικίας του και της απόστασης κοντινών γαλαξιών (Σταθερά Hubble)
9. Ανάλυση αστρονομικών εικόνων με το ΜaxΙΜ DL.Στοιχεία CCD κάμερας. Απεικόνιση με σύνθεση τριών χρωμάτων.
10. Παρατηρήσεις με τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου.
11. Παρατηρήσεις με τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου
12. Παρατηρήσεις με τα τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παρατηρήσεις, εργαστήρια με χρήση Η/Υ, animations και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα, παράδοση οργανωμένης εργαστηριακής αναφοράς.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Οι φοιτητές παραδίδουν σε κάθε εργαστήριο ερωτήσεις προετοιμασίας και γραπτή αναφορά του εργαστηρίου που πραγματοποιούν την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το πρότυπο που ειναι αναρτημένο στη σελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές εξετάζονται σε 2-3 προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την απόδοση στις γραπτες αναφορές, τις σημειώσεις κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, την απόδοση στις γραπτές εξετάσεις και την παρακολούθηση που ειναι απαραίτητη .

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική

Go to Top