Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHE436
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

E. Πασπαλάκης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
«Πανεπιστημιακές Παραδόσεις: Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική», Α.Θ. Γεώργας
«Quantum Optics», M. O. Scully and M. S. Zubairy (Cambridge, 1997).
«Quantum Optics: An Introduction», M. O. Fox (Oxford, 2006).

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις κβαντικής οπτικής.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να κατανοεί φαινόμενα κβαντικής οπτικής και να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο αυτό.

Προαπαιτήσεις
Αυτά τα οποία αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του Τμήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

1. Ανασκόπηση της Κβαντομηχανικής
Χρόνο-εξαρτημένη θεωρία διαταραχών πρώτης και ανωτέρας τάξεως, αλληλεπίδραση πεδίων με πρότυπα άτομα δύο καταστάσεων, ο αρμονικός ταλαντωτής – τελεστές δημιουργίας και καταστροφής.

2. Ο Τελεστής Μήτρας Πυκνότητας (ρ)
Εξίσωση κίνησης, απόσβεση των στοιχείων ρij  λόγω μη-ελαστικών αλλά και ελαστικών διεργασιών, η έννοια της συμφωνίας μιας ατομικής κυματοσυνάρτησης, θεωρία διαταραχών στο πλαίσιο της μήτρας πυκνότητας, ηλεκτρονική πόλωση ενός ατόμου, διφωτονική αλληλεπίδραση.

3. Κβάντωση του Ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) Πεδίου
Κβάντωση πεδίου σε μονοδιάστατη κοιλότητα συντονισμού, κβάντωση οδευόντων ΗΜ κυμάτων, σύμφωνες καταστάσεις του πεδίου, συναρτήσεις συσχετίσεως πρώτης και ανωτέρας τάξεως, και ιδιότητες συμφωνίας πεδίων.

4. Στατιστική Φωτονίων    Κατανομές Poisson, super Poissonian και sub-Poissonian, το αστρικό συμβολόμετρο Michelson και το συμβολόμετρο εντάσεως των Hanbury-Brown και Twiss, η συνάρτηση συσχετίσεως g(2)(τ), συσπείρωση και αντι-συσπείρωση φωτονίων,

5. Αλληλεπίδραση Ατόμων με Κβαντωμένα ΗΜ Πεδία
Δεύτερη κβάντωση, η θεωρία των Wigner-Weisskopf για την αυθόρμητη εκπομπή, κβαντικά διακροτήματα στον φθορισμό, το μοντέλο των Jaynes-Cummings.

6. Φθορισμός υπό Συντονισμένη Διέγερση
Ελαστική και μη-ελαστική σκέδαση,  υπολογισμός του φάσματος φθορισμού, το τρίκορφο φάσμα Mollow της αυθόρμητης εκπομπής υπό ισχυρή διέγερση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση διαφανειών. Ασκήσεις για εξάσκηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Ο βαθμός καθορίζεται (100%) από τελική εξέταση.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Για Αλλοδαπούς φοιτητές το μάθημα δίδεται στην Αγγλική γλώσσα από το βιβλίο των Scully και Zubairy.

Go to Top