Γενική Βιολογία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος NME495
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Δ. Βλαστός
(Τμήμα Βιολογίας)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1) «Γενική Βιολογία Ι. Από τα μόρια στο κύτταρο», Π. Κατσώρη.
2) «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική», έκδοση Β, Σ. Αλαχιώτη.
3) «Βιολογία Κυττάρου», έκδοση Β, Β. Μαρμάρα.

Περιγαφή Μαθήματος

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Εισαγωγή στη σύγχρονη Βιολογία. Βιομόρια και μεταβολισμός. Τα μακρομόρια του κυττάρου (πρωτείνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα). Το κεντρικό δόγμα (αντιγραφή του DNA – μεταγραφή – γενετικός κώδικας – πρωτεϊνοσύνθεση). Ιοί. Προκαρυωτικό κύτταρο. Ευκαρυωτικό κύτταρο (πλασματική μεμβράνη και διαπερατότητα – κυτταρικά οργανίδια και δομές – μίτωση – μείωση). Ταξινόμηση των οργανισμών.
Ανοσοβιολογία (ανοσία – ανοσοποιητικό σύστημα – αντιγόνα – αντισώματα – εμβόλια – οροί – συμπλήρωμα – αλλεργία – ιός του AIDS – αντιγόνα ιστοσυμβατότητας – ομάδες αίματος – σύστημα Rhesus). Αντιβιοτικά.
Γενετική (Μεντελισμός – γονίδια και χρωμοσώματα – σύνδεση -διασκελισμός – μεταλλάξεις – μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA -ογκογονίδια – καρκινογένη – ακτινοβολίες και ζωή – γενετική μηχανική και εφαρμογές της).
Στοιχεία Αναπτυξιακής Βιολογίας. Στοιχεία Οικολογίας. Προέλευση και Εξέλιξη των οργανισμών.

Go to Top