Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος NME491
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
« Οι Έννοιες της Φυσικής» P. G. Hewitt. Παν. Εκδ. Κρήτης
«Φυσική, Μηχανική, θερμοδυναμική» H.D. Young, Εκδ. Παπαζήση, 1994.
Fundamental University Physics. Alonso -Finn. Addison-Wesley Pub. Co.
“Physics” Resnick, Halliday, Krane, (4th ed.) John Wiley & Sons, Inc. N.Y. (1992).

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών στο μάθημα αυτό,
o φοιτητής/τρια θα έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση πειραμάτων για την επίδειξη και την κατανόηση βασικών νόμων της Φυσικής στην περιοχή της Μηχανικής και της Θερμότητας.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να αποφασίζει για την καταλληλότητα των οργάνων που είναι διαθέσιμα σε ένα σχολικό εργαστήριο, προκειμένου να τα αξιοποιήσει για την επίδειξη πειραμάτων που αναφέρονται σε νόμους της Φυσικής.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες από το διαδίκτυο προκειμένου να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για την κατανόηση φυσικών διεργασιών.
Ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να παρουσιάζει κάποιο θέμα φυσικής σε ακροατήριο διαφόρων επιπέδων σε ό,τι αφορά την γνώση Φυσικής.
Ο φοιτητής/τρια θα έχει μια εμπειρία διδασκαλίας σε Σχολείο.

Δεξιότητες
ΓΕΝΙΚΕΣ: Βασική γνώση του αντικειμένου
Ικανότητα μάθησης
Δημιουργικότητα
Εκτίμηση καταστάσεων και λήψη αποφάσεως
Εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη
Κριτική και αυτοκριτική ικανότητα
Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
Διεπιστημονικότητα
Προφορική και γραπτή επικοινωνία
Ηθική προσέγγιση των επιστημονικών θεμάτων
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
Γνώση δεύτερης γλώσσας
ΕΙΔΙΚΕΣ: Ικανότητας εκτίμησης καταστάσεων και μεγεθών
Εννοιολογική γνώση και κατανόηση
Γενικότερη συμβολή της Φυσικής στον πολιτισμό
Ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με το λειτούργημα του Δασκάλου.
Πραγματοποίησης πειραμάτων επίδειξης
Βιβλιογραφική και έρευνα πηγών στο διαδίκτυο
Ικανότητα διδασκαλίας και χειρισμού μεγάλου ακροατηρίου.
Ικανότητα ερμηνείας φαινομένων, διεργασιών, καταστάσεων που παρατηρούνται στην καθημερινή ζωή, καθώς και της λειτουργίας συσκευών – εφαρμογών.

Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καλή γνώση Γενικής Φυσικής και ειδικών κεφαλαίων Κυματικής, Φυσικής Στερεάς κατάστασης & Θερμοδυναμικής.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Πειράματα & διατάξεις για την επίδειξη πειραμάτων Μηχανικής & Θερμότητας. Ειδικότερα:

Διατήρηση της Μηχ. Ενέργειας, Κύριοι άξονες αδρανείας. Στροφή περί κύριο άξονα αδρανείας. Στροφή περί ελεύθερο άξονα. Βαθμός σταθερότητας. Ροπή αδρανείας, Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης. Στροφορμή – διατήρηση της στροφορμής. Μετάπτωση, Κλόνηση. Ταλαντώσεις. Εξαναγκασμένη ταλάντωση – συντονισμός. Σύνθεση ταλαντώσεων, διακροτήματα, σχήματα Lissajous. Κυματική – Ακουστική (κύματα & στάσιμα κύματα). Κυματικά φαινόμενα. Ελαστικότητα, σκληρότητα. Τριβή. Ελαστική κρούση. Στρεφόμενα συστήματα. Υδροστατική. Αεροστατική. Επιφανειακή τάση, τριχοειδικά φαινόμενα. Βαρομετρικός τύπος. Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου. Νόμος Boyle Mariotte. Υδροδυναμική – Αεροδυναμική (νόμος συνεχείας & νόμος Bernoulli). Εφαρμογές. Νόμος Poiseuille. Στρόβιλοι. Θερμότητα. Θερμόμετρα. Μεταβολή διαστάσεων με τη θερμοκρασία. Μετατροπές φάσεων. Θερμική αγωγιμότητα. Τρόποι διάδοσης της θερμότητας. Απορρόφηση και εκπομπή ακτινοβολίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις, Εργαστηριακή εξάσκηση σε μικρές ομάδες, Παρουσίαση θεμάτων, Εκπαιδευτικές εκδρομές – επισκέψεις σε σχολεία. Συμμετοχή στην παρουσίαση πειραμάτων στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Συμμετοχή στο μάθημα
Γραπτή εξέταση
Εξέταση στο Εργαστήριο (Πρακτική) και γραπτή ερμηνεία των πειραμάτων
Συμμετοχή στην εκπαιδευτική εκδρομή (Σχολεία απομονωμένων περιοχών).
Συμμετοχή στην Πρακτική άσκηση (Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Π.Π. και στα μαθήματα στα Πειραματικά Σχολεία του Π.Π.).
Παρουσίαση θέματος(project) σχετικού με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική (δυνατότητα στην Αγγλική).

Go to Top