Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος MSE417
Εξάμηνο 7ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 5
Μονάδες ECTS 10
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

(αν επιλεγεί, εκπονείται υποχρεωτικά ως ενιαία εργασία 7ου και 8ου εξαμήνου)

Go to Top