Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος MSE404
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Δομή και Ιδιότητες Μακρομορίων, Ν. Καλφόγλου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 1995.
Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Κ. Παναγιώτου, Εκδόσεις Πήγασος-2000, Θεσσαλονίκη 1996.
Polymer Physics, M. Rubinstein and R.H. Colby, Oxford University Press, Oxford 2006.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την δομή, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και την στατιστική συμπεριφορά μακρομοριακών αλυσίδων. Ανάπτυξη εισαγωγικών εννοιών σχετικά με την εφαρμογή θεωριών μέσου πεδίου και scaling για την περιγραφή μακρομοριακών συστημάτων.

Δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την φυσική και φυσικοχημεία των πολυμερών.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων στη επιστήμη των πολυμερών.
3. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
4. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής και Στατιστικής Φυσικής, βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Ορισμός, περιγραφή και ταξινόμηση των πολυμερών. Μηχανισμοί πολυμερισμού και μακρομοριακή αρχιτεκτονική. Ορισμός μοριακών βαρών και πολυδιασποράς στα πολυμερή. Στατιστική μακρών και εύκαμπτων αλυσίδων. Έννοιες και προσεγγίσεις scaling. Αποκλειστέος όγκος και πολυμερή διαλύματα σε καλούς διαλύτες. Θεωρία Flory-Huggins. Άμορφα και κρυσταλλικά πολυμερή. Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg). Εισαγωγή στην δυναμική των μακρομορίων. Εισαγωγή στις πειραματικές μεθόδους χαρακτηρισμού μακρομοριακών συστημάτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση πίνακα και διαφανειών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Μπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην Αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top