Ειδικά Θέματα Στατιστικής Φυσικής

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος MSE402
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Mandl F., “Statistical Physics”, John Wiley & Sons, (1984) (Available in Greek, Translation).
Reif F., “Fundamentals of Statistical and Thermal Physics”, McGraw-Hill, (1965).
Reif F., “Statistical Physics: Berkeley Physics Course, Vol. 5”, (1967).
Huang K., “Introduction to Statistical Physics” CRC Press (2001).
Stowe K., “An introduction to Thermodynamics and Statistical Mechanics” Cambridge University Press (2007).
Hagelstein P. L., Senturia S. D., Orlando T. P., “Introductory Applied Quantum and Statistical Mechanics” John Wiley & Sons, Inc. (2004).
Vergados I. D. and Triantafyllopoulos H. S., “Statistical Physics”, Athens (1991). (in Greek)
Economou, E. N. “Statistical Physics and Thermodynamics”, Crete University Press, Athens (2002). (In Greek)

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Διεύρυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο μάθημα «Θερμική και Στατιστική Φυσική» τόσο στη δομή της θεωρίας όσο και με μερικές επιπρόσθετες εφαρμογές.

Δεξιότητες
1. Ικανότητα να προσεγγίζει συνθετότερα προβλήματα..
2. Ικανότητα να κατανοήσει την μελέτη συστημάτων με μεταβλητό πλήθος σωματιδίων
3. Ικανότητα να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής γνώσης

Προαπαιτήσεις
Η ύλη του μαθήματος «Θερμική και Στατιστική Φυσική»

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Εφαρμογές στατιστικών συλλογών σε ειδικά θέματα Στερεάς Κατάστασης: Θεωρία Debye για τη Θερμοχωρητικότητα Στερεών Σωμάτων. Αέριο Φωνονίων. Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος – Aέριο Φωτονίων.
2. Εφαρμογές των κβαντικών στατιστικών Fermi Dirac και Bose Einstein σε ιδανικά αέρια φερμιονίων και μποζονίων. Εφαρμογές στην Αστροφυσική: Λευκοί Νάνοι και Αστέρες Νετρονίων. Συμπύκνωση Bose-Einstein. Υπερρευστότητα.
3. Ισορροπία Φάσεων – Διαγράμματα και Μετατροπές Φάσεων. Μοντέλο Ising. Θεωρία Μέσου Πεδίου. Κρίσιμα Φαινόμενα. Προσέγγιση Landau.
4. Κλασσική Στατιστική Μηχανική. Θεώρημα Ισοκατανομής της Ενέργειας. Εφαρμογές σε κρυσταλλικά στερεά και μονo/πολυατομικά μόρια.
5. Πραγματικά Κλασσικά Αέρια. Ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων. Επέκταση Συμπυκνωμάτων. Συντελεστές virial.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Προφορική ανάπτυξη της θεωρίας και επίλυση ενδεικτικών προβλημάτων στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Μέθοδοι αξιολόγησης βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά.

Go to Top