Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ELE481
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
1) Δ. Μπακάλης, Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (Εργαστηριακές Ασκήσεις), Παν/μιο Πατρών, 2015.
2) W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (8η έκδοση), Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2011.
3) S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL (3η έκδοση), Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2011.
4) M. Morris Mano & M. Ciletti, Ψηφιακή Σχεδίαση (6η έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2018.
5) J. Wakerly, Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές και Πρακτικές (3η έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
– Αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα και να καθορίζει τη λειτουργία τους.
– Απαριθμεί τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των οικογενειών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής.
– Αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί κυκλώματα δημιουργίας και τροποποίησης παλμών.
– Αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί κυκλώματα για την μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και το αντίστροφο.
– Αναλύει και σχεδιάζει μνήμη ROM/RAM μεγαλύτερης χωρητικότητας με μνήμη μικρότερης χωρητικότητας.
– Σχεδιάζει συνδυαστικά και ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιώντας γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog/VHDL).

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τη σχεδίαση και την ανάλυση ψηφιακών κυκλωμάτων.
2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
3. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
4. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικής και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
• Απλές Λογικές Πύλες.
• Κυκλώματα Συνδυαστικής Λογικής (ημιαθροιστής, πλήρης αθροιστής, συγκριτής, αποκωδικοποιητής, αποπολυπλέκτης, πολυπλέκτης, παράλληλος αθροιστής/αφαιρέτης).
• Μανδαλωτές (Δισταθής Πολυδονητής) και Flip-flops.
• Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.
• Σύγχρονοι και Ασύγχρονοι Προσθετικοί και Αφαιρετικοί Απαριθμητές.
• BCD Απαριθμητές
• Καταχωρητές ολίσθησης και παράλληλης φόρτωσης.
• Μετρητές Johnson.
• Μνήμες Ανάγνωσης-Μόνο (EPROM) και Τυχαίας Προσπέλασης (RAM).
• Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (Verilog/VHDL) και FPLDs.
• Κυκλώματα Παραγωγής Χρονισμού (Ασταθής και Μονοσταθής Πολυδονητής).
• Μετατροπείς Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (A/D) και Ψηφιακού σε Αναλογικό (D/A).
• Απλές Ψηφιακές Πύλες με Transistors (MOS/BJT).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης και υλοποίησης σειράς ψηφιακών κυκλωμάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων.
2) Εξέταση στο εργαστήριο.

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top