ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_Αυγούστου 2021
Published On: 13/07/2021 | Categories: Μεταπτυχιακές Σπουδές |
Σας ενημερώνουμε ότι η Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών καθώς και Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν στις 06.08.2021.  Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος επιθυμούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω απονομές, καλούνται να αποστείλουν αίτηση (επισυνάπτεται) ορκωμοσίας στο email της Γραμματείας secrphysics@upatras.gr από το ακαδημαϊκό τους email,  έως την Τρίτη 20.07.2021.
Οι τίτλοι θα αποσταλούν με courier. Προκειμένου για την αποστολή των τίτλων τους  θα πρέπει οι φοιτητές να επισυνάψουν στην αίτησή τους τα ακόλουθα :
Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστο­ποι­ητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………… (Επωνυμία), με δική μου οικονομική επιβάρυνση. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουνίου 2021).Επισυνάπτω στην παρούσα ΥΔ αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).
 Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του διαβατηρίου
  Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.
Από τη Γραμματεία.
Go to Top