Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ECS04
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 1. Fiore M. James, Embedded Controllers: Using C and Arduino, version 2.0, May 2015.
 2. Boxal John, Arduino Workshop: A Hands-on Introduction with 65 Projects, No Starch Press, 2013.
 3. Gertz Emily, Di Justo Patrick, Environmental Monitoring with Arduino, O’Reilly, 2012.
 4. Wheat Dale, Arduino Internals, Apress, 2011.
 5. Banzi Massimo, Getting Started with Arduino, O’Reilly, 2011.
 6. Evans Brian, Beginning Arduino Programming, Apress 2011.
 7. Purdum Jack, Beginning C for Arduino, APress, 2012.
 8. Παπάζογλου Παναγιώτης, Λιωνής Σπύρος-Πολυχρόνης, Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
 9. Παπάζογλου Παναγιώτης, Αρχιτεκτονική & Προγραμματισμός του Μικροελεγκτή AVR, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.
 10. Αργυρίου Αθανάσιος, Αισθητήρες Ημιαγωγών, Αισθητήρες Θερμικοί, Μηχανικοί, Μαγνητικοί, Αισθητήρες Ακτινοβολίας και Χημικοί Αισθητήρες, Παν/κές Σημειώσεις, Τμ. Φυσικής Παν/μιο Πατρών, 2004.
 11. Ζυγούρης Ευάγγελος, Καλαντζόπουλος Αθανάσιος, Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές, Εργαστηριακές Ασκήσεις 1-9, Τμ. Φυσικής, Εργ. Ηλεκτρονικής, Παν/μιο Πατρών, 2017.
 12. Pajankar Aswin, “Raspberry Pi Computer Vision Programming”, Packt Publishing, May 2015.
Περιγαφή Μαθήματος
 • Εισαγωγή: Συστήματα λήψης και καταγραφής σημάτων, μικροελεγκτές και αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα.
 • Εισαγωγή στους αισθητήρες: Γενικά χαρακτηριστικά – περιορισμοί, είδη και διατάξεις αισθητήρων, τρόποι σύνδεσης και βαθμονόμηση.
 • Αρχιτεκτονική μικροελεγκτών: Οικογένειες – κατηγορίες μικροελεκτών. Πλατφόρμα Arduino (δομή και χαρακτηριστικά). Δομή – δυνατότητες και βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του Atmega328, περιφερειακές μονάδες και διακοπές.
 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Arduino: Περιβάλλον Arduino IDE, προγραμματισμός μικροελεγκτών σε C, δομή του Sketch, τύποι δεδομένων / τελεστές. Ανάπτυξη και κλήση συναρτήσεων, κλήση συναρτήσεων απο βιβλιοθήκη, δημιουργία βιβλιοθήκης. Bitwise τελεστές και διαχείριση καταχωρητών.
 • Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός των περιφερειακών μονάδων του Atmega328: Διαχείριση ψηφιακών και αναλογικων εισόδων/εξόδων, διαχείριση timers και διακοπών. Επικοινωνία μέσω σειριακής θύρας, SPI, I2C και Ethernet.
 • Συστήματα λήψης, καταγραφής και υπολογιστές: Εργαλεία διαχείρισης, επεξεργασίας και καταγραφής σημάτων στον υπολογιστή. Βασικά χαρακτηριστικά, οργάνωση και διαχείριση αρχείων πληροφορίας. LabVIEW και συστήματα συλλογής δεδομένων. Παραδείγματα εφαρμογών και συστημάτων.
 • Εισαγωγή: Πλατφόρμα Raspberry Pi 3 και αρχιτεκτονικές System on Chip (SoC). Αρχιτεκτονικές IoT  και συστήματα επίβλεψης και αναγνώρισης. Λειτουργικά συστήματα και προγραμματισμός σε Python.