Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) από τους διδάσκοντες της Ειδίκευσης. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο Επιβλέπων Καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή

Το Τμήμα Φυσικής, σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ορίζει Συμβούλους Σπουδών για το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών. Η διαδικασία κοινοποίησης του Συμβούλου Σπουδών για κάθε πρωτοετή φοιτητή κοινοποιείται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.