Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε με την υπ’αριθμ. 811/12740 απόφαση (ΦΕΚ 1607/09.05.2018 τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής αρ. συνεδρ. 13/12.04.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4957/2022, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 4272 τ.Β/03.07.2023) για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.