Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EIP222
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία Επιλογής
Μονάδες ECTS 7
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Παναγιωτάκης Γ.
Σκιαδόπουλος Σ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  • “The physics of medical Imaging” by S. Webb IoP, Publishing Lt.D, 1988.
  • “Biomedical Signal Processing” by A. Cohen, CRC press, Inc., 1986, Florida
  • Sprawls Perry Jr., “Physical Principles of Medical Imaging”. Medical Physics Publishing Madison, Wisconsin, 1995.
  • Seibert J. Anthony, Filipow Larry J., Andriole Katherine P. (eds.) “Practical Digital Imaging and PACS”. American Association of Physicists in Medicine, Medical Physics Monograph No. 25, Medical Physics Publishing Madison, Wisconsin, 1999.
Περιγαφή Μαθήματος
  • Συστήματα καταγραφής (αναλογικά και ψηφιακά) ιατρικού σήματος και ιατρικής εικόνας. Σχηματισμός και επεξεργασία εικόνας. Χαρακτηριστικά ποιότητας σήματος και εικόνας Χαρακτηριστικά μεταφοράς του απεικονιστικού συστήματος.
  • Ακτινογράφιση. Ψηφιακή ακτινογράφιση.. Μαστογραφία. Ακτινοσκόπιση. Υπολογιστική ακτινοσκόπιση. Τομογραφία. Απεικόνιση με ραδιοϊσότοπα. Υπέρηχοι. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός(MRI). Φασματοσκοπία με MRI.
  • Αντίληψη και ερμηνεία εικόνων.
  • Απεικόνιση της Ηλεκτρικής συμπεριφοράς των ιστών. EKG, EEG.
  • Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας στα Ιατρικά συστήματα απεικόνισης.