Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EIP107
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Anil Jain K. “Fundamentals of Digital Image Processing”, PHI Learning Pvt. Ltd.
Digital Image Processing by Gonzalez and Woods
Willliam K Pratt, “Digital Image Processing”, John Willey
Burge and Burger, Principles of digital image processing
IEEE transactions on Image processing

Περιγαφή Μαθήματος
 1. Δισδιάστατα Σήματα (Ιδιότητες, δισδιάστατη εικόνα, φάσμα FFT).
 2. Απόκτηση δισδιάστατης εικόνας (αισθητήρες, σφάλματα, δειγματοληψία κβάντιση. Οπτικοί αισθητήρες, SAR, Near Infrared, Thermal Infrared, X-rays, Ηλεκτρονικά: CCDs).
 3. Φυσιολογία του οφθαλμού.
 4. Χρώμα, Χρωματικοί χώροι, Μετατροπές σε χρωματικούς χώρους, Η συμπεριφορά του οφθαλμού στο χρώμα, Ίσες χρωματικές αποστάσεις.
 5. 2-D Γραμμικά Φίλτρα.
 6. Τρισδιάστατα σήματα-video, Φασματικό περιεχόμενο, Φίλτρα ταχυτήτων.
 7. Αποκατάσταση εικόνας (αντίστροφα προβλήματα, αιτίες παραμόρφωσης-τρόπος διόρθωσης).
 8. Βελτίωση εικόνας.
 9. Ανάλυση εικόνας.
 10. Μαθηματική Μορφολογία.
 11. Υφή.
 12. Τμηματοποίηση εικόνας.
 13. Τεχνικές
 14. Τυχαίες διαδικασίες, Bernoulli Process, Binary white noise, Random walk, Discrete Wiener Process, Markov processes, Markov chains.
 15. Hidden Markov models, Viterbi algorithm.
 16. Estimation. Linear prediction