Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EIP120
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία Επιλογής
Μονάδες ECTS 7
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Wilks, D.S., (2006). Statistical methods in the atmospheric sciences. Academic Press, 2nd ed.,
von Storch, H., Zwiers, F.W. (1999). Statistical analysis in climate research. Cambridge University Press.

Περιγαφή Μαθήματος

1. Οι ατμοσφαιρικές παράμετροι και οι μετρήσεις τους.
a. Η έννοια της βαθμονόμισης – παραδείγματα.
b. Συστήματα συλλογής δεδομένων: προγραμματισμός – ανάκτηση πρωτογενών μετρήσεων.
c. Έλεγχος ποιότητας ατμοσφαιρικών δεδομένων.
2. Βάσεις δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων
a. Οι σημαντικότερες κεντρικές βάσεις ατμοσφαιρικών δεδομένων.
b. Ανάκτηση δεδομένων από βάσεις: Παραδείγματα – Εφαρμογές.
3. Διαχείρiση & απεικόνιση δεδομένων με τις γλώσσες προγραμματισμού R και Python.
4. Οι ατμοσφαιρικές χρονοσειρές
a. Η έννοια της χρονοσειράς – στασιμότητα.
b. Πρότυπα χρονοσειρών.
c. Χώρος του χρόνου: διακριτά και συνεχή δεδομένα.
d. Χώρος των συχνοτήτων: Αρμονική & φασματική ανάλυση.
e. Εφαρμογές σε R και Python.