Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EIP221
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία Επιλογής
Μονάδες ECTS 7
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Κούκιου Γ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. Floyd F. Sabins, Remote Sensing: Principles and Interpretation, 3th ed., 1996
  2. John A. Richards, Remote Digital Image Analysis: An Introduction, 5th ed., 2013
  3. John R. Jensn, Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, 2nd ed., 1996
  4. Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, Geographic Information Systems and Science, 1st ed., 2001.
  5. Παρουσιάσεις μαθήματος
Περιγαφή Μαθήματος

Πηγές πληροφορίας σε γεωφυσικά σήματα και σήματα τηλεπισκόπισης. Φυσική της δημιουργίας των σημάτων αυτών. Ιδιότητες των μέσων διάδοσης στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και τα κύματα πίεσης. Αλληλεπίδραση των κυμάτων (ΗΜ και πίεσης) με την ύλη.

Συστήματα τηλεπισκόπισης – Βασικές αρχές (πηγές Radar, ορατού φωτός, υπερύθρου και υπεριώδους). Υπάρχοντα δορυφορικά μέσα τηλεπισκόπισης (LAND SATS, SPOT, JERS, SIR, SENTINEL). Κυριότερες εφαρμογές (Μετεωρολογικές – Ωκεανογραφικές – Περιβαλλοντικές – Εξόρυξης πετρελαίου και ορυκτών – Γεωγραφικών πληροφοριών).

Μέθοδοι σύνθεσης δεδομένων σε μία ενιαία αναπαράσταση. Σύνθεση πολυφασματικών, υπερφασματικών και θερμικών δεδομένων με εικόνες στο ορατό.

Τεχνικές παρακολούθησης κατολισθήσεων με δορυφορικά δεδομένα. Παράγοντες που τις επηρεάζουν τις κατολισθήσεις και βαθμός στον οποίο της επηρεάζουν. Μέθοδοι σύνθεσης πληροφορίας για να γίνει δυνατή η κατασκευή χάρτη επικινδυνότητας για κατολισθήσεις.

Φυσική λειτουργία συσκευής Γεωραντάρ. Λειτουργία της συσκευής σε διαφορετικά modes. Εκπαίδευση σε σήματα Γεωραντάρ που θα ληφθούν στο πεδίο.

Σήματα SAR και InSAR. Φυσική λειτουργία των αισθητήρων και τρόπος σχηματισμού των εικόνων. Πλεονεκτήματα των αισθητήρων αυτών. Τρόποι αποφυγής σφαλμάτων και artifacts.